งานสัมมนาเรื่อง เกณฑ์อาคารเขียวไทยที่วิศวกรควรรู้

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

          สภาวิศวกร ร่วมกับสถาบันอาคารเขียวไทย จัดงานสัมมนาเรื่อง เกณฑ์อาคารเขียวไทยที่วิศวกรควรรู้ เพื่อให้สมาชิกสภาวิศวกร สมาชิกสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม และผู้สนใจทั่วไปได้ รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาคารเขียว

ภายในงานประกอบด้วย

–  พิธีเปิดงานสัมมนา/แนะนำสภาวิศวกร / รับชมวีดีทัศน์  โดยมี ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาฯ

09:15 – 12:00 น. หัวข้อสัมมนา

–  ความจำเป็นที่ต้องพัฒนาอาคารเขียวตามเกณฑ์อาคารเขียวไทย วิธีประเมิน และขั้นตอนการประเมิน

–  เกณฑ์อาคารเขียวโดยทั่วไป

   บรรยายโดย ผศ.ดร.จตุวัฒน์ วโรดมพันธ์ ประธานอนุกรรมการและกรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย

13:00 – 16:00 น. หัวข้อสัมมนา

–  เกณฑ์อาคารเขียวที่เกี่ยวข้องกับวิศวกร

–  ตัวอย่างอาคารที่พัฒนาอาคารตามเกณฑ์อาคารเขียว

   บรรยายโดย นายประพุธ พงษ์เลาหพันธ์ุ

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2559  ณ ห้องเทพลีลา โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร