งานสัมมนาเรื่อง เทคโนโลยีอาคารเขียว

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

สถาบันอาคารเขียวไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีอาคารเขียว เพื่อให้สมาชิกสภาวิศวกร และสมาชิกสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาคารเขียว ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 13:00 – 16.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ  

ภายงานประกอบด้วยการสัมมนาเรื่อง  

– สถานการณ์พลังงานและภัยพิบัติในประเทศไทย

– ความปลอดภัยทางด้านอัคคีภัยในการใช้อาคาร

– เทคโนโลยีอาคารเขียวในประเทศไทย  โดยมีหัวข้อบรรยายดังนี้13.00 – 14.30 น.   หัวข้อบรรยาย : การพัฒนาและการส่งเสริมอาคารเขียวในประเทศไทย โดยมีเนื้อหาการบรรยายดังนี้ – การส่งเสริมอาคารเขียวในประเทศไทย- แนวทางการพัฒนาอาคารเขียว- บทบาทของวิศวกรกับการพัฒนาอาคารเขียว โดยคุณกมล  ตันพิพัฒน์  กรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย 14.30 – 16.00 น.   หัวข้อบรรยาย : กรณีศึกษาอาคารเขียวในประเทศไทย โดยมีเนื้อหาการบรรยายดังนี้- การทำอาคารเขียวให้ผ่านเกณฑ์ – ตัวอย่างอาคารที่ตรวจประเมินอาคารโดย ผศ.ดร.จตุวัฒน์  วโรดมพันธ์  ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและกรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย 

จัดโดยสภาวิศวกร งานสัมมนาใหญ่สภาวิศวกร ประจำปี 2558 วันที่ 14-15 สิงหาคม 2558