ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ามาคัดเลือกในการจัดทำเกณฑ์และคู่มือตามเกณฑ์การประเมินสำหรับอาคารพักอาศัย (TREES-Home)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

สถาบันอาคารเขียวไทย ดำเนินการภายใต้มูลนิธิอาคารเขียวไทย มีความประสงค์ที่จะจัดทำเกณฑ์
และคู่มือตามเกณฑ์การประเมินสาหรับอาคารพักอาศัย หรือ TREES-Home เนื่องจากปัจจุบันการออกแบบ
อาคารพักอาศัยในประเทศไทยนั้น เป็นการออกแบบอาคารประเภทที่มีจานวนยูนิตมาก และใช้พลังงาน
มากกว่าอาคารประเภทอาคารพาณิชย์ถึงสองเท่า
ทั้งนี้ สถาบันฯ จึงมีแนวคิดที่จะหาวิธี หรือ มาตรการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ผ่านมา สถาบันฯ ได้มีการจัดทาเกณฑ์และคู่มือเพื่อพัฒนาระบบรับรอง
อาคารพาณิชย์ที่มีการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้นำไปสู่การริเริ่มและ
พัฒนา “ระบบรับรองแบบบ้านประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นการดาเนินงานครั้งแรกใน
ประเทศไทย โดยจะพิจารณาจากการใช้พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทุกด้าน ตั้งแต่ การผลิตวัสดุ
ก่อสร้าง การขนส่งไปยังสถานที่ก่อสร้าง การใช้งานอาคาร การจัดการซากหลังรื้อถอนอาคาร เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด รวมทั้ง การตัดสินใจเลือกแบบบ้านของผู้บริโภคด้วย
ดังนั้น สถาบันอาคารเขียวไทย มีความประสงค์จะขอเชิญผู้ที่สนใจในการจัดทำเกณฑ์และคู่มือตาม
เกณฑ์การประเมินสาหรับอาคารพักอาศัย ให้กับทางสถาบันฯ โดยมีราคากลางประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ซึ่งผู้ที่จะถูกคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
เป็นผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว (Green Building) หรือ หลักเกณฑ์
การประเมินการใช้งานอาคารที่มุ่งเน้นให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
โดยผู้เสนองานต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่นที่เข้าเสนองานให้แก่ มูลนิธิ
อาคารเขียวไทย ณ วันที่ มูลนิธิอาคารเขียวไทย มีหนังสือเชิญชวนให้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอ
กำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น.
ผู้ที่สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือรูปแบบรายละเอียด โปรดสอบถามได้ที่ 02-3183358,
084-0995199 หรือที่อีเมล์ thaigreenbuilding@gmail.com
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565
สถาบันอาคารเขียวไทย