*** สถาบันอาคารเขียวไทย ขอปิดการรับสมัครโครงอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว รุ่น 19 ***

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

หลักการและเหตุผล

ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทยได้จัดทำ “คู่มือสำหรับเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงาน และสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่”  (TREES-NC) ซึ่งเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูล แนวทางปฏิบัติ สูตรการคำนวณ หรือขั้นตอนวิธีการต่างๆ เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรับการประเมินอาคารฉบับสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อย และได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการพร้อมกับการเปิดให้เจ้าของอาคารที่สนใจนำอาคารเข้าโครงการสามารถลงทะเบียนขอรับรอง มาตรฐานอาคารเขียวTREES-NC ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา เพื่อให้กิจกรรมการประเมิน และการออกแบบก่อสร้างอาคารเขียว เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง ทางสถาบันฯ จึงต้องการสร้างผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-A NC ขึ้น เนื่องจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวจะมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอาคารในไทยและให้เป็นอาคารเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานอย่าง เป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์ของการอบรม

1.      เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางวิชาชีพให้กับสถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา เจ้าของอาคาร และผู้สนใจ ได้มีความรู้ มีความเข้าใจในการออกแบบก่อสร้างอย่างไรถึงได้เป็นอาคารเขียว

2.      เพื่อส่งเสริมเรื่องการออกแบบ ก่อสร้าง และพัฒนาอาคารเขียวแบบยั่งยืน เพื่อสังคมไทย

3.      เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณสมบัติเป็นผู้ประเมินอาคารโดยผ่านเกณฑ์ การอบรม และผ่านการสอบ ตามเกณฑ์ TREES-NC และถือเป็นผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียวหรือ TREES-A NC

4.      เพื่อเป็นการพัฒนาบุคคลกรที่มีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้อบรม

วิศวกร สถาปนิก ผู้รับเหมา เจ้าของอาคาร ผู้ออกแบบอาคาร ข้าราชการ และผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการ

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561

09:00 – 09:30 น.  ลงทะเบียน

09:30 – 10:15 น.  ความเป็นมาสถาบันอาคารเขียวไทย บทนำเกณฑ์TREES

10:15 – 10:45 น.  หมวดที่  1 การบริหารจัดการอาคาร

10:45 – 11:00 น.  พัก 15 นาที

11:00 – 12:00 น.  หมวดที่ 6  คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร (ส่วนที่ 1)

12:00 – 13:00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:00 น.  หมวดที่ 6  คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร (ส่วนที่ 2)

14:00 – 15:00 น.  หมวดที่ 7 การป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม

15:00 – 15:15 น.  พัก 15 นาที

15:15 – 16:45 น.  หมวดที่ 4 พลังงานและบรรยากาศ

กำหนดการ

วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561

08:30 – 09:00 น.  ลงทะเบียน

09:00 – 09:45 น.  หมวดที่ 3 การประหยัดน้ำ

09:45 – 10:00 น.  พัก 15 นาที

10:00 – 11:30 น.  หมวดที่ 2  ผังบริเวณและภูมิทัศน์

11:30 – 12:00 น.  หมวดที่ 2  ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (SL 4)

12:00 – 13:00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:00 น.  หมวดที่ 5 วัสดุและทรัพยากร และ หมวดที่ 8 นวัตกรรม

14:00 – 14:30 น.  พัก 30นาที

14:30 – 16:30 น.  ทดสอบความรู้

อัตราค่าลงทะเบียน ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว และมูลนิธิฯได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ(อาษา) หรือ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)  5,350  บาท/ท่าน

สมาชิกสถาปนิก/สมาชิกสภาวิศวกร/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป     10,700  บาท/ท่าน


File attachment (Preview and download)

prโครงการอบรมหลักสูตรผุ้เชี่ยวชาญ รุ่น 19.jpg
กำหนดการ รุ่น19.pdf

 สมัครเลย