โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES ASSOCIATE EXISTING BUILDING รุ่นที่ 4

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

หลักการและเหตุผล 

      “TREES-EB หรือ เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงาน และสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับอาคารระหว่างใช้งาน หรือที่เรียกอีกอย่างว่า เกณฑ์อาคารเก่า” เป็นเกณฑ์ที่มุ่นเน้นสำหรับอาคารที่มีการใช้งานจริงเนื่องจากต้องมีการใช้ข้อมูลจริงทั้งจากผู้ใช้อาคาร และข้อมูลทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่วัดได้จริง     

      เพื่อให้กิจกรรมการประเมินความยั่งยืนทางพลังงาน และสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับอาคารระหว่างใช้งาน เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง สถาบันอาคารเขียวไทย จึงต้องการสร้างผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-A EB ขึ้น โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวจะมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอาคารในไทยและในอาเซียนให้เป็นอาคารเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม 

วัตถุประสงค์ของการอบรม

  1.  เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางวิชาชีพให้กับสถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา เจ้าของอาคาร และผู้สนใจ ได้มีความรู้ มีความเข้าใจในการที่จะนำเอาอาคารที่อยู่ระหว่างใช้งานว่าทำอย่างไรถึงได้เป็นอาคารเขียว
  2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาคารให้เป็นอาคารเขียวแบบยั่งยืน เพื่อสังคมไทย
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณสมบัติเป็นผู้ประเมินอาคารโดยผ่านเกณฑ์การอบรม และผ่านการสอบ ตามเกณฑ์ TREES-EBและถือเป็นผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียวหรือ TREES-A EB

คุณสมบัติผู้อบรม

วิศวกร สถาปนิก ผู้รับเหมา เจ้าของอาคาร ผู้ออกแบบอาคาร ข้าราชการ และผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการ วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561

09:00         09:30         ลงทะเบียน

09:30         10:00         ความเป็นมาและบทนำเกณฑ์ TREES-EB 

10:00         10:45         หมวดที่ 1 การบริหารจัดการอาคาร และหมวดที่ 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (ส่วนที่ 1)

10:45         11:00         พัก 15 นาที

11:00         12:00         หมวดที่ 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (ส่วนที่ 2) 

12:00         13:00         พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00         14:30         หมวดที่ 7 การป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหมวดที่ 8 นวัตกรรม

14:30         15:30         หมวดที่ 4 พลังงานและบรรยากาศ (ส่วนที่ 1)

15:30         15:45         พัก 15 นาที 

15:45         16:45         หมวดที่ 4 พลังงานและบรรยากาศ (ส่วนที่ 2)

กำหนดการ วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561

08:30         09:00         ลงทะเบียน

09:00         09:45         หมวดที่ 3 การประหยัดน้ำ

09:45         10:00         พัก 15 นาที

10:00         12:00         หมวดที่ 6 คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร

12:00         13:00         พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00         14:00         หมวดที่ 5 วัสดุและทรัพยากร

14:00         14:30         พัก 30นาที

14:30         16:30         ทดสอบความรู้

อัตราค่าลงทะเบียน ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว และมูลนิธิฯได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ (อาษา) หรือ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)   5,350  บาท/ท่าน

สมาชิกสถาปนิก/สมาชิกสภาวิศวกร/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป       10,700  บาท/ท่าน

**มูลนิธิฯ  เสียภาษีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8)  ผู้จ่ายเงินค่าอบรมจึงมิต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามข้อ 8(2) แห่งคำสั่งอธิบดีกรมสรรพากร ที่ ทป.4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528**

การชำระเงิน (ภายในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น. เท่านั้น)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม มูลนิธิอาคารเขียวไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา เลขที่1  40-256473-7

การยกเลิก      1. กรณีไม่สามารถเข้าอบรมได้ กรุณาทำหนังสือขอยกเลิกล่วงหน้า 7 วัน ก่อนอบรม เพื่อรับเงินคืนเต็มจำนวน / ทำหนังสือแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันทำการ สถาบันฯ จำเป็นต้องเก็บค่าลงทะเบียนจำนวน 50% ของราคา / กรณีไม่เข้าอบรม สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี และไม่สามารถเปลี่ยนค่าลงทะเบียนไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆได้

                   2. ขอยกเลิกการจัดอบรมกรณีมีผู้สมัครไม่ถึง 40 ท่าน โดยสถาบันฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทดสอบความรู้   1. กรณีทดสอบความรู้ไม่ผ่าน สถาบันฯกำหนดให้สอบความรู้(สอบแก้ตัว)ได้ 1 ครั้งเท่านั้น (อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิก 535 บาท, บุคคลทั่วไป  1,070 บาท) หากผลการสอบแก้ตัวไม่ผ่าน ขอสงวนสิทธิ์ในการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 โดยผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมโครงการต้องลงทะเบียนใหม่และเสียค่าใช้จ่ายเทียบเท่ากับการสมัครเข้าอบรม โดยมีสิทธิ์สอบแก้ตัว 1 ครั้ง เท่าเทียมกับผู้สมัครอบรมใหม่

                     2. กรณีไม่สามารถเข้าทดสอบความรู้ตามที่กำหนด กรุณาทำหนังสือขอเลื่อนทดสอบความรู้ เพื่อเข้าทดสอบความรู้พร้อมรุ่นต่อไปตามกำหนด โดยจดหมายขอเลื่อนฯนั้นจะมีระยะเวลา 365 วัน นับจากวันที่อบรมของแต่ละรุ่นเท่านั้น

ติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันอาคารเขียวไทย 248/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 (ซอย17) ถนนพระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02-3183358, 088-7600118 E-mail: tgbitrees@gmail.com

(รับเพียง 50 ท่านเท่านั้น) กรณีมีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนด สถาบันฯ สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อน


File attachment (Preview and download)

เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม TREES EB รุ่นที่ 4.jpg
กำหนดการ.pdf

 สมัครเลย