โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นเรื่องอาคารเขียว ครั้งที่ 2 /2561

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากผู้บริโภคและบริษัทอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ มีความต้องการอาคารที่ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อประหยัดพลังงาน และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งานในอาคาร การที่จะประเมินได้ว่าอาคารใดมีความเป็นอาคารเขียวมากน้อย จึงต้องมีเกณฑ์ประเมินเพื่อให้แต่ละอาคารมีเป้าหมายในการพัฒนาโครงการ

สถาบันอาคารเขียวไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนา เพื่อพร้อมในการพัฒนาโครงการให้เป็นไปตามเกณฑ์อาคารเขียว TREES จึงจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้วิศวกรเบื้องต้นสำหรับสถาปนิก วิศวกร และบุคคลที่สนใจ เป็นเวลา 1 วัน โดยจะมีการบรรยายให้เห็นถึงความสำคัญของอาคารเขียวรายละเอียดเกณฑ์อาคารเขียวที่ต้องรู้ และประสบการณ์จากการพัฒนาโครงการตามเกณฑ์อาคารเขียวซึ่ง ผู้ที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้เพียงพอสำหรับศึกษาเพิ่มเติมได้รวดเร็วในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการอบรม

1.เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางวิชาชีพให้กับสถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา เจ้าของอาคาร และผู้สนใจ ได้มีความรู้มีความเข้าใจในการออกแบบก่อสร้างอย่างไรถึงได้เป็นอาคารเขียว

2.เพื่อส่งเสริมเรื่องการออกแบบ ก่อสร้าง และพัฒนาอาคารเขียวแบบยั่งยืน เพื่อสังคมไทย

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เพียงพอสำหรับศึกษาเพิ่มเติมได้รวดเร็วในอนาคต

4.เพื่อเป็นการพัฒนาบุคคลกรที่มีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้อบรม

วิศวกร สถาปนิก ผู้รับเหมา เจ้าของอาคาร ผู้ออกแบบอาคาร ข้าราชการ และผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการ วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561

08:30         09:00         ลงทะเบียน

09:00         10:30         เกณฑ์อาคารเขียวเบื้องต้น

10:30         10:45         พัก 15 นาที

10:45         12:00         ตัวอย่างการดำเนินการตามเกณฑ์อาคาร

12:00         13:00         พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00         14:30         ความจำเป็นที่ต้องพัฒนาอาคารตามเกณฑ์อาคารเขียวไทย วิธีการประเมินและขั้นตอนการประเมิน

14:30         14:45         พัก 15 นาที

14:45         16:00         กรณีศึกษาอาคารเขียวในไทย

อัตราค่าลงทะเบียน ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว และมูลนิธิฯได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ หรือ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ                     1,605  บาท/ท่าน

สมาชิกสภาสถาปนิก/สมาชิกสภาวิศวกร/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป   3,210  บาท/ท่าน

หมายเหตุ *** ของดการรับเงินโอนแบบข้ามวัน เพราะมียอดเข้าวันและเวลาไม่ตรงกับหลักการโอน จึงไม่สามารถตรวจเช็คได้ ***


File attachment (Preview and download)

2561-8-8 กำหนดการ.pdf
เอกสารประชาสัพพันธ์.jpg

 สมัครเลย