โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES ASSOCIATE NEW CONSTRUCTION รุ่นที่ 22

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

หลักการและเหตุผล

ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทยได้จัดทำ “คู่มือสำหรับเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงาน และสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่”  (TREES-NC) ซึ่งเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูล แนวทางปฏิบัติ สูตรการคำนวณ หรือขั้นตอนวิธีการต่างๆ เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรับการประเมินอาคารฉบับสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อย และได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการพร้อมกับการเปิดให้เจ้าของอาคารที่สนใจนำอาคารเข้าโครงการสามารถลงทะเบียนขอรับรอง มาตรฐานอาคารเขียวTREES-NC ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา เพื่อให้กิจกรรมการประเมิน และการออกแบบก่อสร้างอาคารเขียว เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง ทางสถาบันฯ จึงต้องการสร้างผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-A NC ขึ้น เนื่องจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวจะมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอาคารในไทยและให้เป็นอาคารเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานอย่าง เป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์ของการอบรม

1.     เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางวิชาชีพให้กับสถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา เจ้าของอาคาร และผู้สนใจ ได้มีความรู้ มีความเข้าใจในการออกแบบก่อสร้างอย่างไรถึงได้เป็นอาคารเขียว

2.     เพื่อส่งเสริมเรื่องการออกแบบ ก่อสร้าง และพัฒนาอาคารเขียวแบบยั่งยืน เพื่อสังคมไทย

3.     เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณสมบัติเป็นผู้ประเมินอาคารโดยผ่านเกณฑ์ การอบรม และผ่านการสอบ ตามเกณฑ์ TREES-NC และถือเป็นผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียวหรือTREES-A NC

4.     เพื่อเป็นการพัฒนาบุคคลกรที่มีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้อบรม

วิศวกร สถาปนิก ผู้รับเหมา เจ้าของอาคาร ผู้ออกแบบอาคาร ข้าราชการ และผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการ

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562

09:00 – 09:30 น.  ลงทะเบียน

09:30 – 10:15 น.  ความเป็นมาสถาบันอาคารเขียวไทย บทนำเกณฑ์TREES

10:15 – 10:45 น.  หมวดที่  1 การบริหารจัดการอาคาร

10:45 – 11:00 น.  พัก 15 นาที

11:00 – 12:00 น.  หมวดที่ 6  คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร (ส่วนที่ 1)

12:00 – 13:00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:00 น.  หมวดที่ 6  คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร (ส่วนที่ 2)

14:00 – 15:00 น.  หมวดที่ 7 การป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม

15:00 – 15:15 น.  พัก 15 นาที

15:15 – 16:45 น.  หมวดที่ 4 พลังงานและบรรยากาศ

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤหัสบดี 2562

08:30 – 09:00 น.  ลงทะเบียน

09:00 – 09:45 น.  หมวดที่ 3 การประหยัดน้ำ

09:45 – 10:00 น.  พัก 15 นาที

10:00 – 11:30 น.  หมวดที่ 2  ผังบริเวณและภูมิทัศน์

11:30 – 12:00 น.  หมวดที่ 2  ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (SL 4)

12:00 – 13:00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:00 น.  หมวดที่ 5 วัสดุและทรัพยากร และ หมวดที่ 8 นวัตกรรม

14:00 – 14:30 น.  พัก 30นาที

14:30 – 16:30 น.  ทดสอบความรู้

อัตราค่าลงทะเบียน ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว และมูลนิธิฯได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ (อาษา) หรือ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)  5,350  บาท/ท่าน

สมาชิกสถาปนิก/สมาชิกสภาวิศวกร/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป         10,700  บาท/ท่าน

**มูลนิธิฯ  เสียภาษีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8)  ผู้จ่ายเงินค่าอบรมจึงมิต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามข้อ 8(2) แห่งคำสั่งอธิบดีกรมสรรพากร ที่ ทป.4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528**

การชำระเงิน (ภายในวันจันทร์ที่  11 พฤศจิกายน 2562 )

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม มูลนิธิอาคารเขียวไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา เลขที่1  40-256473-7

การยกเลิก      

1.          กรณีไม่สามารถเข้าอบรมได้ กรุณาทำหนังสือขอยกเลิกล่วงหน้า 7 วัน ก่อนอบรม เพื่อรับเงินคืนเต็มจำนวน / ทำหนังสือแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันทำการ สถาบันฯ จำเป็นต้องเก็บค่าลงทะเบียนจำนวน 

           50% ของราคา กรณีไม่เข้าอบรม สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี และไม่สามารถเปลี่ยนค่าลงทะเบียนไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆได้

2.          ขอยกเลิกการจัดอบรมกรณีมีผู้สมัครไม่ถึง 40 ท่าน โดยสถาบันฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทดสอบความรู้   

1.       กรณีทดสอบความรู้ไม่ผ่าน สถาบันฯกำหนดให้สอบความรู้(สอบแก้ตัว)ได้ 1 ครั้งเท่านั้น (อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิก 535 บาท, บุคคลทั่วไป  1,070 บาท) หากผลการสอบแก้ตัวไม่ผ่าน ขอสงวนสิทธิ์ใน

          การสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 โดยผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมโครงการต้องลงทะเบียนใหม่และเสียค่าใช้จ่ายเทียบเท่ากับการสมัครเข้าอบรม โดยมีสิทธิ์สอบแก้ตัว 1 ครั้ง เท่าเทียมกับผู้สมัครอบรมใหม่

2.      กรณีไม่สามารถเข้าทดสอบความรู้ตามที่กำหนด กรุณาทำหนังสือขอเลื่อนทดสอบความรู้ เพื่อเข้าทดสอบความรู้พร้อมรุ่นต่อไปตามกำหนด โดยจดหมายขอเลื่อนฯนั้นจะมีระยะเวลา 365 วัน นับจากวันที่

         อบรมของแต่ละรุ่นเท่านั้น

ติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันอาคารเขียวไทย 487 ซอยรามคำแหง 39  (เทพลีลา 1)  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02-3183358, 088-7600118 E-mail: tgbitrees@gmail.com

(รับเพียง 50 ท่านเท่านั้น) กรณีมีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนด สถาบันฯ สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อน

หมายเหตุ *** ของดการรับเงินโอนแบบข้ามวัน เพราะมียอดเข้าวันและเวลาไม่ตรงกับหลักฐานการโอน จึงไม่สามารถตรวจเช็คได้ ***

**** โปรดส่งใบลงทะเบียนพร้อมแนบสำเนาบัตรสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯหรือ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ(วสท)ส่งมาที่ E-mail : tgbitrees@gmail.com


File attachment (Preview and download)

กำหนดการ รุ่น 22.pdf