โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุุ่นที่ 33 เต็มแล้ว!!!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

โครงการอบรมหลักสูตร
ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียวไทย TREES NC


ปัจจุบัน การออกแบบ ก่อสร้าง และการพัฒนาอาคารแบบยั่งยืน หรือที่เรียกว่า “อาคารเขียว” หรือ “Green Building” ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น นอกจากเป็นการเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรทางด้านสังคมในการใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสามารถช่วยประหยัดพลังงานและรักษาทรัพยากรท้องถิ่น ลดค่าใช้จ่าย ลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว และยังเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ใช้อาคารได้อีกด้วย
ดังนั้น สถาบันอาคารเขียวไทย จึงมีการจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว เพื่อเป็นแนวทางให้สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของอาคาร รวมไปถึงผู้ที่สนใจทั่วไป นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปบริหารจัดการอาคาร และมุ่งเน้นให้ไปประยุกต์ใช้จริงอย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นอาคารเขียวตามมาตรฐาน TREES – NC และให้กิจกรรมการประเมินและการออกแบบก่อสร้างอาคารเขียวเติบโตขึ้นอย่างยังยืนและต่อเนื่อง


ทั้งนี้ทางสถาบันอาคารเขียวไทย จึงต้องการสร้างผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-A หรือ TREES ASSOCIATE ขึ้น กลุ่มผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว จะมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนา อาคารในไทย และในอาเซียน ให้เป็นอาคารเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็น รูปธรรม


วัตถุประสงค์ของการจัดอบรม

1) เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางวิชาชีพให้กับสถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา เจ้าของอาคาร และผู้สนใจ ได้มีความรู้ มีความเข้าใจในการออกแบบก่อสร้างอย่างไรถึงได้เป็นอาคารเขียว
2) เพื่อส่งเสริมเรื่องการออกแบบ ก่อสร้าง และพัฒนาอาคารเขียวแบบยั่งยืน เพื่อสังคมไทย
3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณสมบัติเป็นผู้ประเมินอาคารโดยผ่านเกณฑ์การอบรม และผ่านการสอบ ตามเกณฑ์ TREES-NC และถือเป็นผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียวหรือ TREES-A
4) เพื่อเป็นการพัฒนาบุคคลกรที่มีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ

ขณะนี้ผู้อบรมเต็มจำนวนแล้ว สามารถลงชื่อเผื่อสำรองที่นั่งเป็นรุ่นถัดไปทางอีเมล tgbitrees@gmail.com