ปิดรับสมัครอบรม โครงการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 35

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

*** ขณะนี้มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว ติดตามการประชาสัมพันธ์การอบรมรอบถัดไปได้ทาง website และ Facebook ของสถาบันฯครับ ***

โครงการอบรมหลักสูตร
ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียวไทย TREES NC


ปัจจุบัน การออกแบบ ก่อสร้าง และการพัฒนาอาคารแบบยั่งยืน หรือที่เรียกว่า “อาคารเขียว” หรือ “Green Building” ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น นอกจากเป็นการเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรทางด้านสังคมในการใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสามารถช่วยประหยัดพลังงานและรักษาทรัพยากรท้องถิ่น ลดค่าใช้จ่าย ลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว และยังเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ใช้อาคารได้อีกด้วย
ดังนั้น สถาบันอาคารเขียวไทย จึงมีการจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว เพื่อเป็นแนวทางให้สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของอาคาร รวมไปถึงผู้ที่สนใจทั่วไป นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปบริหารจัดการอาคาร และมุ่งเน้นให้ไปประยุกต์ใช้จริงอย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นอาคารเขียวตามมาตรฐาน TREES – NC และให้กิจกรรมการประเมินและการออกแบบก่อสร้างอาคารเขียวเติบโตขึ้นอย่างยังยืนและต่อเนื่อง


ทั้งนี้ทางสถาบันอาคารเขียวไทย จึงต้องการสร้างผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-A หรือ TREES ASSOCIATE ขึ้น กลุ่มผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว จะมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนา อาคารในไทย และในอาเซียน ให้เป็นอาคารเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็น รูปธรรม


วัตถุประสงค์ของการจัดอบรม

1) เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางวิชาชีพให้กับสถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา เจ้าของอาคาร และผู้สนใจ ได้มีความรู้ มีความเข้าใจในการออกแบบก่อสร้างอย่างไรถึงได้เป็นอาคารเขียว
2) เพื่อส่งเสริมเรื่องการออกแบบ ก่อสร้าง และพัฒนาอาคารเขียวแบบยั่งยืน เพื่อสังคมไทย
3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณสมบัติเป็นผู้ประเมินอาคารโดยผ่านเกณฑ์การอบรม และผ่านการสอบ ตามเกณฑ์ TREES-NC และถือเป็นผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียวหรือ TREES-A
4) เพื่อเป็นการพัฒนาบุคคลกรที่มีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ

กรอกดาวน์โหลดใบสมัครและ ส่งมาทาง อีเมล์ tgbitrees@gmail.com เพื่อประสานงานต่อไป