เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย Version 2

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

เอกสารนี้เป็น หลักเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว ซึ่งจัดเตรียมโดย คณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์
การประเมินอาคารเขียว ที่มีตัวแทนมาจากสองสมาคมฯ ดังกล่าวนั้น ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินหน้าเรื่อง
อาคารเขียวในประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกนั่นเอง ซึ่งเกณฑ์การประเมิน TREES-NC หรือ เกณฑ์การ
ประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับการก่อสร้างและการปรับปรุงโครงการใหม่นี้ เป็น
จุดเริ่มต้นที่มุ่งเน้นการประเมินโครงการอาคารสาธารณะที่จะสร้างขึ้นใหม่หรือมีการปรับปรุงครั้งใหญ่ เช่น เปลี่ยน
ระบบปรับอากาศหรือเปลือกอาคาร เป็นต้น และในปัจจุบันสถาบันอาคารเขียวได้ออกหลักเกณฑ์สำหรับอาคาร
ประเภทอื่น เช่น อาคารระหว่างการใช้งาน เป็นต้น เพื่อให้อาคารประเภทอื่น ๆ มีโอกาสผ่านการประเมินอาคาร
เขียวไทยเช่นกัน
เกณฑ์ TREES NC/CS ฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ 2 ซึ่งถูกพัฒนาต่อยอดจากเวอร์ชั่นแรกและได้มีการนำ
ประสบการณ์จากการใช้งานจริง ปัญหาอุปสรรคที่พบ ตลอดจนแนวทางการทำงานที่ไม่ชัดเจน มาแก้ไขปรับปรุง
และพิจารณาร่วมกับการอ้างอิงมาตรฐานวิชาชีพที่เป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยมีการแบ่งโครงสร้างคะแนนใหม่ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ทางสถาบันอาคารเขียวไทยมุ่งหวังให้เกณฑ์ฉบับ
นี้สามารถส่งผลในเชิงบวกต่อการออกแบบและก่อสร้างของไทยจนสามารถขยายแนวคิดอาคารเขียวสู่สังคมในวง
กว้างต่อไป

สามารถดาวน์โหลดไปศึกษาได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้