ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ามาคัดเลือกในการจัดทำคู่มือ และ Template
สำหรับ โครงการจัดทำเกณฑ์สำหรับมาตรฐาน “เป็นสุข” (SOOK Standard V 1.0)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

สถาบันอาคารเขียวไทย ดำเนินการภายใต้มูลนิธิอาคารเขียวไทย มีความประสงค์ที่ต้องการให้การออกแบบอาคารนั้นไม่ใช้แค่มุ่งเน้นเรื่องของการลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันการออกแบบอาคารยังไม่เพียงพอต่อสุขภาวะของผู้ใช้อาคาร
ทาง สถาบันฯ จึงได้มีการจัดทำเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน “เป็นสุข” (SOOK Standard V 1.0) เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ส่งเสริมสุขภาวะของผู้ใช้อาคารที่ดียิ่งขึ้น หรือ Well Being ซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ที่โลกออกแบบให้ความสำคัญต่อตัวอาคาร วัสดุ อุปกรณ์และบริบทรอบอาคาร เพื่อส่งเสริมสุขภาพ จิตใจ อารมณ์ ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และชีวอนามัยที่ดีแก่ผู้ใช้อาคารมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น สถาบันอาคารเขียวไทย มีความประสงค์จะขอเชิญผู้ที่สนใจในการจัดทำคู่มือสำหรับการประเมินตามมาตรฐาน “เป็นสุข” (SOOK Standard V 1.0) ให้กับทางสถาบันฯ โดยมีราคากลางประมาณทั้งสิ้น 1,650,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ซึ่งผู้ที่จะถูกคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. เป็นนิติบุคคล ที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยและต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว (Green Building) หรือ หลักเกณฑ์การประเมินการใช้งานอาคารที่มุ่งเน้นให้เกิดการที่ส่งเสริมสุขภาวะของผู้ใช้อาคารที่ดี การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี
  2. ผู้เสนองานต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่นที่เข้าเสนองานให้แก่ มูลนิธิอาคารเขียวไทย ณ วันที่ มูลนิธิอาคารเขียวไทย มีหนังสือเชิญชวนให้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอ กำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น.
    ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2567
    มูลนิธิอาคารเขียวไทย
    สถาบันอาคารเขียวไทย