ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ามาคัดเลือกในการจัดทำเกณฑ์การประเมินความยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะโครงการประเภทชุมชนเมือง (WELL-BEING CITY)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

สถาบันอาคารเขียวไทย ดำเนินการภายใต้มูลนิธิอาคารเขียวไทย มีความประสงค์จัดให้มีโครงการประเภท WELL-BEING CITY เพื่อศึกษา ค้นคว้า เก็บข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ ของโครงการประเภทชุมชนเมือง เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงอาคารเขียวระดับประเทศ ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
ทาง สถาบันฯ จึงได้กำหนดให้มีการจัดทำเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะโครงการประเภทชุมชนเมือง (WELL-BEING CITY) เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการลดผลกระทบของโครงการที่มีกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง ลดการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติและพลังงาน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาพที่ดีของผู้อยู่อาศัยในโครงการและชุมชนใกล้เคียง
ดังนั้น สถาบันอาคารเขียวไทย มีความประสงค์จะขอเชิญผู้ที่สนใจในการจัดทำเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะโครงการประเภทชุมชนเมือง (WELL-BEING CITY) ให้กับทางสถาบันฯ โดยมีราคากลางประมาณทั้งสิ้น 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ซึ่งผู้ที่จะถูกคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. เป็นทีมงานที่มีผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว (Green Building) และผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมผังเมือง
  2. ผู้เสนองานต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่นที่เข้าเสนองานให้แก่ มูลนิธิอาคารเขียวไทย ณ วันที่ มูลนิธิอาคารเขียวไทย มีหนังสือเชิญชวนให้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอ กำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น.
    ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2567
    มูลนิธิอาคารเขียวไทย
    สถาบันอาคารเขียวไทย