Categories
News

ขอเชิญร่วมงาน Technical Hearing PEN SOOK


ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

https://forms.gle/TraxCnJsGqjc28BY9

File attachment (Preview and download)

ภาพรวมเกณฑ์เป็นสุข

เป็นสุข V1.0 12-Oct-2020 Facebook.pdf
กำหนดการ

Categories
Training

โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES ASSOCIATE EXISTING BUILDING รุ่นที่ 7


File attachment (Preview and download)

แบบตอบรับ EB รุ่นที่ 7.pdf
กำหนดการ อบรม EB ครั้งที่ 7.pdf
ตัวอย่างบัตรสมาชิก(อาษา และ วสท).pdf
วิธีการชำระเงิน 2563.pdf
Categories
News

ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-EB รุ่นที่ 6


File attachment (Preview and download)

ประกาศผลสอบโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว รุ่นที่ 6-หน้า-1.pdf
Categories
News

ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 24

File attachment (Preview and download)

Categories
Annoucement

ขอเรียนแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการทำหนังสือเชิญและจดหมายต่างๆ เข้ามาที่ มูลนิธิอาคารเขียวไทย หรือสถาบันอาคารเขียวไทย

ประกาศ

เรื่อง  ขอเรียนแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการทำหนังสือเชิญและจดหมายต่างๆ เข้ามาที่

มูลนิธิอาคารเขียวไทย หรือสถาบันอาคารเขียวไทย

**************************************************

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิอาคารเขียวไทย เป็นไปตามข้อบังคับของมูลนิธิฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากทุกภาคส่วนในการทำหนังสือเชิญ หรือจดหมายต่างๆ ทุกฉบับที่จะส่งให้ทางมูลนิธิฯ หรือสถาบันฯ โปรดทำหนังสือเรียนถึงประธานมูลนิธิอาคารเขียวไทย เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการพิจารณาที่ถูกต้องครบถ้วนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

                                                      ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563

มูลนิธิอาคารเขียวไทย


File attachment (Preview and download)

ประกาศเรื่อง ขอเรียนแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการทำหนังสือเชิญและจดหมายต่างๆ.pdf
Categories
News

โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES ASSOCIATE NEW CONSTRUCTION รุ่นที่ 24


File attachment (Preview and download)

แบบตอบรับ NC รุ่น 24.pdf
กำหนดการ รุ่น 24.pdf
ตัวอย่างบัตรสมาชิก(อาษา และ วสท).pdf
วิธีการชำระเงิน 2563.pdf
Categories
Training

กำหนดทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 23 (สอบแก้ตัว)

สถาบันอาคารเขียวไทย ได้กำหนดทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่น 23 (สอบแก้ตัว)

ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 13:00 -16:00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. (ซอยรามคำแหง 39)

กำหนดการ

เวลา 13:00 – 13:30 น. ลงทะเบียน

เวลา 13:30 – 15:30 น. ทดสอบความรู้

อัตราค่าลงทะเบียน  (กรุณาส่งเอกสารใบตอบรับและชำระเงินภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2563)

  *   สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ (อาษา) หรือ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)              535  บาท / ท่าน

  *   บุคคลทั่วไป                                                                                                                                 1,070  บาท / ท่าน        

วิธีการชำระเงิน

สามารถชำระเงินสดที่สถาบันอาคารเขียวไทย หรือ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม  มูลนิธิอาคารเขียวไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา   เลขที่  140-256473-7

 และแนบเอกสารการโอน สำเนาบัตรสมาชิกวสท.หรือASA พร้อมกรอกแบบตอบรับ ส่งมาทางอีเมลล์  tgbitrees@gmail.com 

หมายเหตุ:    1. ณ วันสอบโปรดแสดงบัตรประชาชนกับทีมผู้คุมสอบ

                     2.  ผลการสอบแก้ตัวไม่ผ่าน ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 โดยผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมโครงการดังกล่าวจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ และเสียค่าใช้จ่ายเทียบเท่ากับการสมัครเข้าอบรม โดยมีสิทธิ์สอบแก้ตัวอีก 1 ครั้ง เท่าเทียมกับผู้สมัครอบรมใหม่

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ 084-0995199, 088-7600118


File attachment (Preview and download)

ใบตอบรับลงทะเบียนสอบซ่อมรุ่นที่ 23 (1).pdf
ประกาศผลสอบโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยว.pdf
Categories
News

พิธีมอบป้ายติดอาคาร อาคาร ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืน “ชีวพนาเวศ”

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานสถาบันอาคารเขียวไทย มอบป้ายติดอาคารรับรองอาคารเขียวไทย ระดับ Platinum ให้กับ อาคาร ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืน “ชีวพนาเวศ”  โดยมีคุณเคโงะ นิเฮอิ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นผู้รับมอบ และ ผศ.สันติภาพ ธรรมวิวัฒนุกูร กรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย มอบหนังสือรับรองอาคาร ระดับ Platinum โดยมีคุณสมคิด ประดิษฐกำจรชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นผู้รับมอบ  โดยมี ดร.ปรีชา มณีสถิตย์ ที่ปรึกษาสถาบันอาคารเขียวไทย และ คุณนันทวัน ศิริทรัพย์ กรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี

Categories
Training

ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 23

ประกาศ                                                             เรื่อง ผลการสอบ โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 23
                                                                                     ***************************************************
                ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทยได้ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 23 เมื่อวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมาแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอาคารเขียวไทย ขอประกาศผลการสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว  TREES ASSOCIAT NEW CONSTRUCTION หรือ TREES-A NC ของสถาบันอาคารเขียวไทย มีรายนามดังต่อไปนี้

 1. นางสาวจิณห์วรา อรัณย์ชนายุธ
 2. นายนรินทร์ เรืองเดชาวิวัฒน์
 3. นายนรินทร์ อัศวพรไชย
 4. นายสรยุทธ สุขีนัย
 5. นางสาวบุญประภา ธมโชติพงศ์
 6. นางสาวภัทรกร หลิมชูตระกูล
 7. นายวรานนท์ ดิลกรุ่งธีระภพ
 8. นายวิศรุต บรรจบดี
 9. นางสาวศิริวรรณ โรโห
 10. นายสมชัย นฤดม
 11. นางสาวอรวลี อมรลีตระกุล

File attachment (Preview and download)

ประกาศผลสอบโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยว.pdf
Categories
Annoucement

กำหนดระยะเวลาอาคารที่มีการใช้งานแล้วจนถึงวันสมัครขอรับการประเมินอาคาร ประเภทอาคารใหม่/ปรับปรุงใหม่ และ ประเภทพื้นที่ส่วนกลางและกรอบอาคาร

                                                                                                              ประกาศ                                                               

กำหนดระยะเวลาอาคารที่มีการใช้งานแล้วจนถึงวันสมัครขอรับการประเมินอาคาร                                                   

ประเภทอาคารใหม่/ปรับปรุงใหม่ และ ประเภทพื้นที่ส่วนกลางและกรอบอาคาร (TREES-NC/CS)                                                                                                      ***************************************************
                             ตามที่มีอาคารที่ได้รับการประเมินอาคารเขียวจากเกณฑ์อื่นหรืออาคารที่มีการออกแบบและก่อสร้างตามเกณฑ์อาคารเขียว และมีการเปิดใช้งานแล้วระยะหนึ่ง มีความประสงค์จะขอรับการประเมินอาคารเขียวตามเกณฑ์ TREES NC/CS สถาบันอาคารเขียวไทยเห็นควรที่จะกำหนดระยะเวลาหลังจากอาคารก่อสร้างเสร็จสิ้นจนถึงวันยื่นขอรับรองการประเมินดังนี้
อาคารที่มีการเปิดใช้งานแล้วต้องมีระยะเวลาใช้งานไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันสมัครขอรับการประเมินอาคารตามเกณฑ์ TREES NC/CS โดยแนบหลักฐานวันที่เปิดใช้งานอาคาร ได้แก่

 1. สำหรับอาคารที่ควบคุมการใช้ ให้แนบใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (อ.6)
 2. สำหรับอาคารอื่น ๆ ให้แนบหลักฐานแสดงวันที่การเปิดใช้อาคาร อาทิเช่น เอกสาร หรือภาพที่แสดงให้เห็นวันที่เปิดใช้งานอาคาร ใบเสร็จค่าน้ำเดือนแรก ใบเสร็จค่าไฟฟ้าเดือนแรก 

                                                                                                                                                                                                             ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563                                                                                                                                                                                                                       สถาบันอาคารเขียวไทย


File attachment (Preview and download)

ประกาศเกณฑ์ NC_CS อาคารเปิดใช้งานไม่เกิน 5 ปีจ.pdf