Category: Directory

ประกาศ
เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตออกแบบก่อสร้างและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

เนื่องจากมีบางโครงการมีความประสงค์จะออกแบบและก่อสร้างป้ายเองโดยมีขนาดที่ต่างจากป้ายมาตรฐานที่อาคารเขียวกำหนด สถาบันอาคารเขียวไทยภายใต้มูลนิธิอาคารเขียวไทย ขอประกาศว่า โครงการที่ต้องการขออนุญาตออกแบบก่อสร้างและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ต้องดำเนินการดังนี้ 1. ในกรณีประสงค์จะออกแบบและสั่งผลิตป้ายเองนั้น ทางบริษัทฯ จะต้องสั่งซื้อป้ายขนาดมาตรฐาน ขนาด กับทางสถาบันฯ อย่างน้อย 1 ป้าย เพื่อเป็นมาตรฐาน ในการออกแบบและผลิตป้ายเอง2. ลักษณะของป้ายต้องเหมือนกับป้ายที่สถาบันฯ กำหนดทุกประการ อาทิเช่น ฟ้อนตัวอักษร เฉดสี รูปโลโก้ และพื้นผิววัสดุ โดยสามารถขยายขนาดให้เหมาะสมกับการออกแบบได้3. ก่อนจัดทำต้องแนบแบบ

Read More »

ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES -NC รุ่น31(ในวันอบรม)

ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES -NC รุ่น31 อบรมและทดสอบในวันที่ 26-27/1/2566 สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่าน สามารถลงทะเบียนสอบรอบทดสอบความรู้ทางอีเมลแจ้งผลการสอบได้ครับ และสำหรับผู้ที่มีสิทธิสอบที่ประสงค์จะสอบร่วมกับรุ่นที่31 โดยสามารถแจ้งความประสงค์ ชื่อ และรุ่นที่อบรม ทางอีเมล tgbitrees@gmail.com เพื่อตรวจสอบสิทธิและลงทะเบียนสอบ การทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES -NC รุ่น31 จะจัดการสอบในวันที่ 3/3/2566 เวลา 13.30-15.30 น. ณ.

Read More »

ประชาสัมพันธ์ การใช้งานโปรแกรม BEC

ประชาสัมพันธ์ถึงที่ปรึกษาโครงการ และ TREES-A ทุกท่าน หากท่านทำคะแนนข้อพลังงานในโปรแกรม BEC webbase ให้เชิญ อีเมลล์ treessubmit.tgbi@gmail.com เพื่อให้คณะกรรมการเข้าไปดูข้อมูลการทำคะแนนได้ครับ

Read More »

TREES-A กรอกฟอร์มยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล

ประชาสัมพันธ์ TREES-A ทุกท่าน ให้กรอกฟอร์มยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ ของทางสถาบันฯ โดยท่านสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลตามลิงค์ นี้ https://forms.gle/1hyBPiUvdtan7Tbc6เฉพาะท่านที่ เป็น TREES-A มีใบรับรองจากทางสถาบันอาคารเขียวไทยเท่านั้น หากไม่ยินยอม ให้เข้าไปกรอกข้อมูล และเลือกว่าไม่ยินยอม หากไม่ได้รับการยินยอมจะถือว่าท่านไม่ได้ไม่ประสงค์ให้เผยแพร่ข้อมูลครับ

Read More »