Category: Training

โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES ASSOCIATE EXISTING BUILDING รุ่นที่ 7

File attachment (Preview and download) แบบตอบรับ EB รุ่นที่ 7.pdf กำหนดการ อบรม EB ครั้งที่ 7.pdf ตัวอย่างบัตรสมาชิก(อาษา และ วสท).pdf วิธีการชำระเงิน 2563.pdf

Read More »

กำหนดทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 23 (สอบแก้ตัว)

สถาบันอาคารเขียวไทย ได้กำหนดทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่น 23 (สอบแก้ตัว) ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 13:00 -16:00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. (ซอยรามคำแหง 39) กำหนดการ เวลา 13:00

Read More »

โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES ASSOCIATE NEW CONSTRUCTION รุ่นที่ 22

หลักการและเหตุผล ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทยได้จัดทำ “คู่มือสำหรับเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงาน และสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่”  (TREES-NC) ซึ่งเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูล แนวทางปฏิบัติ สูตรการคำนวณ หรือขั้นตอนวิธีการต่างๆ เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรับการประเมินอาคารฉบับสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อย และได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการพร้อมกับการเปิดให้เจ้าของอาคารที่สนใจนำอาคารเข้าโครงการสามารถลงทะเบียนขอรับรอง มาตรฐานอาคารเขียวTREES-NC ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา เพื่อให้กิจกรรมการประเมิน และการออกแบบก่อสร้างอาคารเขียว เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง ทางสถาบันฯ จึงต้องการสร้างผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-A NC ขึ้น เนื่องจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวจะมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอาคารในไทยและให้เป็นอาคารเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานอย่าง เป็นรูปธรรม วัตถุประสงค์ของการอบรม 1.     เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางวิชาชีพให้กับสถาปนิก

Read More »

กำหนดทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES EB รุ่นที่ 5 (สอบแก้ตัว)

สถาบันอาคารเขียวไทย ได้กำหนดทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES EB รุ่น 5 (สอบแก้ตัว) ในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 13:00 -16:00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. (ซอยรามคำแหง 39) กำหนดการ เวลา 13:00

Read More »

กำหนดทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 20 (สอบแก้ตัว)

สถาบันอาคารเขียวไทย ได้กำหนดทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่น 20 (สอบแก้ตัว) ในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกสยน 2561 เวลา 13:00 -16:00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. (ซอยรามคำแหง 39) กำหนดการ เวลา 13:00

Read More »

โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES ASSOCIATE EXISTING BUILDING รุ่นที่ 5

หลักการและเหตุผล        “TREES-EB หรือ เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงาน และสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับอาคารระหว่างใช้งาน หรือที่เรียกอีกอย่างว่า เกณฑ์อาคารเก่า” เป็นเกณฑ์ที่มุ่นเน้นสำหรับอาคารที่มีการใช้งานจริงเนื่องจากต้องมีการใช้ข้อมูลจริงทั้งจากผู้ใช้อาคาร และข้อมูลทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่วัดได้จริง             เพื่อให้กิจกรรมการประเมินความยั่งยืนทางพลังงาน และสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับอาคารระหว่างใช้งาน เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง สถาบันอาคารเขียวไทย จึงต้องการสร้างผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-A EB ขึ้น โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวจะมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอาคารในไทยและในอาเซียนให้เป็นอาคารเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม  วัตถุประสงค์ของการอบรม  เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางวิชาชีพให้กับสถาปนิก วิศวกร

Read More »

โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES ASSOCIATE NEW CONSTRUCTION รุ่นที่ 20

หลักการและเหตุผล ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทยได้จัดทำ “คู่มือสำหรับเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงาน และสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่”  (TREES-NC) ซึ่งเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูล แนวทางปฏิบัติ สูตรการคำนวณ หรือขั้นตอนวิธีการต่างๆ เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรับการประเมินอาคารฉบับสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อย และได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการพร้อมกับการเปิดให้เจ้าของอาคารที่สนใจนำอาคารเข้าโครงการสามารถลงทะเบียนขอรับรอง มาตรฐานอาคารเขียวTREES-NC ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา เพื่อให้กิจกรรมการประเมิน และการออกแบบก่อสร้างอาคารเขียว เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง ทางสถาบันฯ จึงต้องการสร้างผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-A NC ขึ้น เนื่องจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวจะมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอาคารในไทยและให้เป็นอาคารเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานอย่าง เป็นรูปธรรม วัตถุประสงค์ของการอบรม 1.     เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางวิชาชีพให้กับสถาปนิก

Read More »

กำหนดทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES EB รุ่นที่ 4 (สอบแก้ตัว)

สถาบันอาคารเขียวไทย ได้กำหนดการทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES EB รุ่น 4 (สอบแก้ตัว) ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00 -16:00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. (ซอยรามคำแหง 39) กำหนดการ เวลา 13:00

Read More »