Category: Training

อบรมผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-NC รุ่นที่ 35

บรรยากาศ การอบรมผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-NC รุ่นที 35 เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ในครัังนี้ ได้จัดที่ ชั้น4 อาคาร วสท. รามคำแหง 39 ขอขอบคุณผู้สนับสนุน หจก. เอ็มพีพี ยูนิตี้ โปรดักส์ มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

Read More »

ลงทะเบียนทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-NC รุ่นที่ 35

เปิดลงทะเบียนทดสอบความรู้ ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-NC รุ่นที่ 35 ที่มีการอบรม เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา โดยจะมีการสอบในวันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 13.00-15.30 น. ที่ ห้อง EIT1 ชั้น 4 อาคาร

Read More »

โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 36

โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียวไทย TREES NC ปัจจุบัน การออกแบบ ก่อสร้าง และการพัฒนาอาคารแบบยั่งยืน หรือที่เรียกว่า “อาคารเขียว” หรือ “Green Building” ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น นอกจากเป็นการเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรทางด้านสังคมในการใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสามารถช่วยประหยัดพลังงานและรักษาทรัพยากรท้องถิ่น ลดค่าใช้จ่าย ลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว และยังเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ใช้อาคารได้อีกด้วยดังนั้น สถาบันอาคารเขียวไทย จึงมีการจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว เพื่อเป็นแนวทางให้สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของอาคาร รวมไปถึงผู้ที่สนใจทั่วไป

Read More »

ปิดรับสมัครอบรม โครงการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 35

*** ขณะนี้มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว ติดตามการประชาสัมพันธ์การอบรมรอบถัดไปได้ทาง website และ Facebook ของสถาบันฯครับ *** โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียวไทย TREES NC ปัจจุบัน การออกแบบ ก่อสร้าง และการพัฒนาอาคารแบบยั่งยืน หรือที่เรียกว่า “อาคารเขียว” หรือ “Green Building” ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น นอกจากเป็นการเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรทางด้านสังคมในการใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสามารถช่วยประหยัดพลังงานและรักษาทรัพยากรท้องถิ่น ลดค่าใช้จ่าย ลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

Read More »

ลงทะเบียนทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-NC รุ่นที่ 33

เปิดลงทะเบียนทดสอบความรู้ ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-NC รุ่นที่ 33 ที่มีการอบรม เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยจะมีการสอบในวันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-15.30 น. ที่ ห้อง EIT1 ชั้น 4 อาคาร

Read More »