Categories
Training

โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES ASSOCIATE EXISTING BUILDING รุ่นที่ 7


File attachment (Preview and download)

แบบตอบรับ EB รุ่นที่ 7.pdf
กำหนดการ อบรม EB ครั้งที่ 7.pdf
ตัวอย่างบัตรสมาชิก(อาษา และ วสท).pdf
วิธีการชำระเงิน 2563.pdf
Categories
Training

กำหนดทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 23 (สอบแก้ตัว)

สถาบันอาคารเขียวไทย ได้กำหนดทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่น 23 (สอบแก้ตัว)

ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 13:00 -16:00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. (ซอยรามคำแหง 39)

กำหนดการ

เวลา 13:00 – 13:30 น. ลงทะเบียน

เวลา 13:30 – 15:30 น. ทดสอบความรู้

อัตราค่าลงทะเบียน  (กรุณาส่งเอกสารใบตอบรับและชำระเงินภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2563)

  *   สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ (อาษา) หรือ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)              535  บาท / ท่าน

  *   บุคคลทั่วไป                                                                                                                                 1,070  บาท / ท่าน        

วิธีการชำระเงิน

สามารถชำระเงินสดที่สถาบันอาคารเขียวไทย หรือ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม  มูลนิธิอาคารเขียวไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา   เลขที่  140-256473-7

 และแนบเอกสารการโอน สำเนาบัตรสมาชิกวสท.หรือASA พร้อมกรอกแบบตอบรับ ส่งมาทางอีเมลล์  tgbitrees@gmail.com 

หมายเหตุ:    1. ณ วันสอบโปรดแสดงบัตรประชาชนกับทีมผู้คุมสอบ

                     2.  ผลการสอบแก้ตัวไม่ผ่าน ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 โดยผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมโครงการดังกล่าวจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ และเสียค่าใช้จ่ายเทียบเท่ากับการสมัครเข้าอบรม โดยมีสิทธิ์สอบแก้ตัวอีก 1 ครั้ง เท่าเทียมกับผู้สมัครอบรมใหม่

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ 084-0995199, 088-7600118


File attachment (Preview and download)

ใบตอบรับลงทะเบียนสอบซ่อมรุ่นที่ 23 (1).pdf
ประกาศผลสอบโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยว.pdf
Categories
Training

ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 23

ประกาศ                                                             เรื่อง ผลการสอบ โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 23
                                                                                     ***************************************************
                ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทยได้ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 23 เมื่อวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมาแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอาคารเขียวไทย ขอประกาศผลการสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว  TREES ASSOCIAT NEW CONSTRUCTION หรือ TREES-A NC ของสถาบันอาคารเขียวไทย มีรายนามดังต่อไปนี้

 1. นางสาวจิณห์วรา อรัณย์ชนายุธ
 2. นายนรินทร์ เรืองเดชาวิวัฒน์
 3. นายนรินทร์ อัศวพรไชย
 4. นายสรยุทธ สุขีนัย
 5. นางสาวบุญประภา ธมโชติพงศ์
 6. นางสาวภัทรกร หลิมชูตระกูล
 7. นายวรานนท์ ดิลกรุ่งธีระภพ
 8. นายวิศรุต บรรจบดี
 9. นางสาวศิริวรรณ โรโห
 10. นายสมชัย นฤดม
 11. นางสาวอรวลี อมรลีตระกุล

File attachment (Preview and download)

ประกาศผลสอบโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยว.pdf
Categories
Training

โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นอาคารเขียว


File attachment (Preview and download)

ใบแบบตอบรับลงทะเบียน 2563.pdf
E.png
Categories
Training

โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES ASSOCIATE NEW CONSTRUCTION รุ่นที่ 22

หลักการและเหตุผล

ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทยได้จัดทำ “คู่มือสำหรับเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงาน และสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่”  (TREES-NC) ซึ่งเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูล แนวทางปฏิบัติ สูตรการคำนวณ หรือขั้นตอนวิธีการต่างๆ เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรับการประเมินอาคารฉบับสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อย และได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการพร้อมกับการเปิดให้เจ้าของอาคารที่สนใจนำอาคารเข้าโครงการสามารถลงทะเบียนขอรับรอง มาตรฐานอาคารเขียวTREES-NC ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา เพื่อให้กิจกรรมการประเมิน และการออกแบบก่อสร้างอาคารเขียว เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง ทางสถาบันฯ จึงต้องการสร้างผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-A NC ขึ้น เนื่องจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวจะมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอาคารในไทยและให้เป็นอาคารเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานอย่าง เป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์ของการอบรม

1.     เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางวิชาชีพให้กับสถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา เจ้าของอาคาร และผู้สนใจ ได้มีความรู้ มีความเข้าใจในการออกแบบก่อสร้างอย่างไรถึงได้เป็นอาคารเขียว

2.     เพื่อส่งเสริมเรื่องการออกแบบ ก่อสร้าง และพัฒนาอาคารเขียวแบบยั่งยืน เพื่อสังคมไทย

3.     เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณสมบัติเป็นผู้ประเมินอาคารโดยผ่านเกณฑ์ การอบรม และผ่านการสอบ ตามเกณฑ์ TREES-NC และถือเป็นผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียวหรือTREES-A NC

4.     เพื่อเป็นการพัฒนาบุคคลกรที่มีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้อบรม

วิศวกร สถาปนิก ผู้รับเหมา เจ้าของอาคาร ผู้ออกแบบอาคาร ข้าราชการ และผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการ

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562

09:00 – 09:30 น.  ลงทะเบียน

09:30 – 10:15 น.  ความเป็นมาสถาบันอาคารเขียวไทย บทนำเกณฑ์TREES

10:15 – 10:45 น.  หมวดที่  1 การบริหารจัดการอาคาร

10:45 – 11:00 น.  พัก 15 นาที

11:00 – 12:00 น.  หมวดที่ 6  คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร (ส่วนที่ 1)

12:00 – 13:00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:00 น.  หมวดที่ 6  คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร (ส่วนที่ 2)

14:00 – 15:00 น.  หมวดที่ 7 การป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม

15:00 – 15:15 น.  พัก 15 นาที

15:15 – 16:45 น.  หมวดที่ 4 พลังงานและบรรยากาศ

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤหัสบดี 2562

08:30 – 09:00 น.  ลงทะเบียน

09:00 – 09:45 น.  หมวดที่ 3 การประหยัดน้ำ

09:45 – 10:00 น.  พัก 15 นาที

10:00 – 11:30 น.  หมวดที่ 2  ผังบริเวณและภูมิทัศน์

11:30 – 12:00 น.  หมวดที่ 2  ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (SL 4)

12:00 – 13:00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:00 น.  หมวดที่ 5 วัสดุและทรัพยากร และ หมวดที่ 8 นวัตกรรม

14:00 – 14:30 น.  พัก 30นาที

14:30 – 16:30 น.  ทดสอบความรู้

อัตราค่าลงทะเบียน ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว และมูลนิธิฯได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ (อาษา) หรือ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)  5,350  บาท/ท่าน

สมาชิกสถาปนิก/สมาชิกสภาวิศวกร/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป         10,700  บาท/ท่าน

**มูลนิธิฯ  เสียภาษีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8)  ผู้จ่ายเงินค่าอบรมจึงมิต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามข้อ 8(2) แห่งคำสั่งอธิบดีกรมสรรพากร ที่ ทป.4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528**

การชำระเงิน (ภายในวันจันทร์ที่  11 พฤศจิกายน 2562 )

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม มูลนิธิอาคารเขียวไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา เลขที่1  40-256473-7

การยกเลิก      

1.          กรณีไม่สามารถเข้าอบรมได้ กรุณาทำหนังสือขอยกเลิกล่วงหน้า 7 วัน ก่อนอบรม เพื่อรับเงินคืนเต็มจำนวน / ทำหนังสือแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันทำการ สถาบันฯ จำเป็นต้องเก็บค่าลงทะเบียนจำนวน 

           50% ของราคา กรณีไม่เข้าอบรม สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี และไม่สามารถเปลี่ยนค่าลงทะเบียนไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆได้

2.          ขอยกเลิกการจัดอบรมกรณีมีผู้สมัครไม่ถึง 40 ท่าน โดยสถาบันฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทดสอบความรู้   

1.       กรณีทดสอบความรู้ไม่ผ่าน สถาบันฯกำหนดให้สอบความรู้(สอบแก้ตัว)ได้ 1 ครั้งเท่านั้น (อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิก 535 บาท, บุคคลทั่วไป  1,070 บาท) หากผลการสอบแก้ตัวไม่ผ่าน ขอสงวนสิทธิ์ใน

          การสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 โดยผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมโครงการต้องลงทะเบียนใหม่และเสียค่าใช้จ่ายเทียบเท่ากับการสมัครเข้าอบรม โดยมีสิทธิ์สอบแก้ตัว 1 ครั้ง เท่าเทียมกับผู้สมัครอบรมใหม่

2.      กรณีไม่สามารถเข้าทดสอบความรู้ตามที่กำหนด กรุณาทำหนังสือขอเลื่อนทดสอบความรู้ เพื่อเข้าทดสอบความรู้พร้อมรุ่นต่อไปตามกำหนด โดยจดหมายขอเลื่อนฯนั้นจะมีระยะเวลา 365 วัน นับจากวันที่

         อบรมของแต่ละรุ่นเท่านั้น

ติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันอาคารเขียวไทย 487 ซอยรามคำแหง 39  (เทพลีลา 1)  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02-3183358, 088-7600118 E-mail: tgbitrees@gmail.com

(รับเพียง 50 ท่านเท่านั้น) กรณีมีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนด สถาบันฯ สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อน

หมายเหตุ *** ของดการรับเงินโอนแบบข้ามวัน เพราะมียอดเข้าวันและเวลาไม่ตรงกับหลักฐานการโอน จึงไม่สามารถตรวจเช็คได้ ***

**** โปรดส่งใบลงทะเบียนพร้อมแนบสำเนาบัตรสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯหรือ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ(วสท)ส่งมาที่ E-mail : tgbitrees@gmail.com


File attachment (Preview and download)

กำหนดการ รุ่น 22.pdf
Categories
Training

กำหนดทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES EB รุ่นที่ 5 (สอบแก้ตัว)

สถาบันอาคารเขียวไทย ได้กำหนดทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES EB รุ่น 5 (สอบแก้ตัว)

ในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 13:00 -16:00 น.

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. (ซอยรามคำแหง 39)

กำหนดการ

เวลา 13:00 – 13:30 น. ลงทะเบียน

เวลา 13:30 – 15:30 น. ทดสอบความรู้

อัตราค่าลงทะเบียน  (กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 10 มกราคม 2562)

  *   สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ (อาษา) หรือ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)              535  บาท / ท่าน

  *   บุคคลทั่วไป                                                                                                                                 1,070  บาท / ท่าน        

วิธีการชำระเงิน

สามารถชำระเงินสดที่สถาบันอาคารเขียวไทย หรือ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม  มูลนิธิอาคารเขียวไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา   เลขที่  140-256473-7

 และแนบเอกสารการโอนเข้าระบบ Payment ในเว็บไซต์ของสถาบันฯ

หมายเหตุ:    1. ณ วันสอบโปรดแสดงบัตรประชาชนกับทีมผู้คุมสอบ

                     2.  ผลการสอบแก้ตัวไม่ผ่าน ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 โดยผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมโครงการดังกล่าวจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ และเสียค่าใช้จ่ายเทียบเท่ากับการสมัครเข้าอบรม โดยมีสิทธิ์สอบแก้ตัวอีก 1 ครั้ง เท่าเทียมกับผู้สมัครอบรมใหม่

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ 084-0995199, 088-7600118

Categories
Training

กำหนดทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 20 (สอบแก้ตัว)

สถาบันอาคารเขียวไทย ได้กำหนดทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่น 20 (สอบแก้ตัว)

ในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกสยน 2561 เวลา 13:00 -16:00 น.

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. (ซอยรามคำแหง 39)

กำหนดการ

เวลา 13:00 – 13:30 น. ลงทะเบียน

เวลา 13:30 – 15:30 น. ทดสอบความรู้

อัตราค่าลงทะเบียน  (กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561)

  *   สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ (อาษา) หรือ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)              535  บาท / ท่าน

  *   บุคคลทั่วไป                                                                                                                                 1,070  บาท / ท่าน        

วิธีการชำระเงิน

สามารถชำระเงินสดที่สถาบันอาคารเขียวไทย หรือ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม  มูลนิธิอาคารเขียวไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา   เลขที่  140-256473-7

 และแนบเอกสารการโอนเข้าระบบ Payment ในเว็บไซต์ของสถาบันฯ

หมายเหตุ:    1. ณ วันสอบโปรดแสดงบัตรประชาชนกับทีมผู้คุมสอบ

                     2.  ผลการสอบแก้ตัวไม่ผ่าน ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 โดยผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมโครงการดังกล่าวจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ และเสียค่าใช้จ่ายเทียบเท่ากับการสมัครเข้าอบรม โดยมีสิทธิ์สอบแก้ตัวอีก 1 ครั้ง เท่าเทียมกับผู้สมัครอบรมใหม่

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ 084-0995199, 088-7600118


 สมัครเลย

Categories
Training

โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES ASSOCIATE EXISTING BUILDING รุ่นที่ 5

หลักการและเหตุผล 

      “TREES-EB หรือ เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงาน และสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับอาคารระหว่างใช้งาน หรือที่เรียกอีกอย่างว่า เกณฑ์อาคารเก่า” เป็นเกณฑ์ที่มุ่นเน้นสำหรับอาคารที่มีการใช้งานจริงเนื่องจากต้องมีการใช้ข้อมูลจริงทั้งจากผู้ใช้อาคาร และข้อมูลทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่วัดได้จริง      

      เพื่อให้กิจกรรมการประเมินความยั่งยืนทางพลังงาน และสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับอาคารระหว่างใช้งาน เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง สถาบันอาคารเขียวไทย จึงต้องการสร้างผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-A EB ขึ้น โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวจะมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอาคารในไทยและในอาเซียนให้เป็นอาคารเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม 

วัตถุประสงค์ของการอบรม

 1.  เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางวิชาชีพให้กับสถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา เจ้าของอาคาร และผู้สนใจ ได้มีความรู้ มีความเข้าใจในการที่จะนำเอาอาคารที่อยู่ระหว่างใช้งานว่าทำอย่างไรถึงได้เป็นอาคารเขียว
 2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาคารให้เป็นอาคารเขียวแบบยั่งยืน เพื่อสังคมไทย
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณสมบัติเป็นผู้ประเมินอาคารโดยผ่านเกณฑ์การอบรม และผ่านการสอบ ตามเกณฑ์ TREES-EBและถือเป็นผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียวหรือ TREES-A EB

คุณสมบัติผู้อบรม

วิศวกร สถาปนิก ผู้รับเหมา เจ้าของอาคาร ผู้ออกแบบอาคาร ข้าราชการ และผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการ วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561

09:00         09:30         ลงทะเบียน

09:30         10:00         ความเป็นมาและบทนำเกณฑ์ TREES-EB 

10:00         10:45         หมวดที่ 1 การบริหารจัดการอาคาร และหมวดที่ 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (ส่วนที่ 1)

10:45         11:00         พัก 15 นาที

11:00         12:00         หมวดที่ 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (ส่วนที่ 2) 

12:00         13:00         พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00         14:30         หมวดที่ 7 การป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหมวดที่ 8 นวัตกรรม

14:30         15:30         หมวดที่ 4 พลังงานและบรรยากาศ (ส่วนที่ 1)

15:30         15:45         พัก 15 นาที 

15:45         16:45         หมวดที่ 4 พลังงานและบรรยากาศ (ส่วนที่ 2)

กำหนดการ วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561

08:30         09:00         ลงทะเบียน

09:00         09:45         หมวดที่ 3 การประหยัดน้ำ

09:45         10:00         พัก 15 นาที

10:00         12:00         หมวดที่ 6 คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร

12:00         13:00         พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00         14:00         หมวดที่ 5 วัสดุและทรัพยากร

14:00         14:30         พัก 30นาที

14:30         16:30         ทดสอบความรู้

อัตราค่าลงทะเบียน ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว และมูลนิธิฯได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ (อาษา) หรือ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)   5,350  บาท/ท่าน

สมาชิกสถาปนิก/สมาชิกสภาวิศวกร/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป       10,700  บาท/ท่าน

**มูลนิธิฯ  เสียภาษีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8)  ผู้จ่ายเงินค่าอบรมจึงมิต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามข้อ 8(2) แห่งคำสั่งอธิบดีกรมสรรพากร ที่ ทป.4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528**

การชำระเงิน (ภายในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 )

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม มูลนิธิอาคารเขียวไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา เลขที่1  40-256473-7

การยกเลิก      1. กรณีไม่สามารถเข้าอบรมได้ กรุณาทำหนังสือขอยกเลิกล่วงหน้า 7 วัน ก่อนอบรม เพื่อรับเงินคืนเต็มจำนวน / ทำหนังสือแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันทำการ สถาบันฯ จำเป็นต้องเก็บค่าลงทะเบียนจำนวน 50% ของราคา / กรณีไม่เข้าอบรม สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี และไม่สามารถเปลี่ยนค่าลงทะเบียนไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆได้

                   2. ขอยกเลิกการจัดอบรมกรณีมีผู้สมัครไม่ถึง 40 ท่าน โดยสถาบันฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทดสอบความรู้   1. กรณีทดสอบความรู้ไม่ผ่าน สถาบันฯกำหนดให้สอบความรู้(สอบแก้ตัว)ได้ 1 ครั้งเท่านั้น (อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิก 535 บาท, บุคคลทั่วไป  1,070 บาท) หากผลการสอบแก้ตัวไม่ผ่าน ขอสงวนสิทธิ์ในการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 โดยผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมโครงการต้องลงทะเบียนใหม่และเสียค่าใช้จ่ายเทียบเท่ากับการสมัครเข้าอบรม โดยมีสิทธิ์สอบแก้ตัว 1 ครั้ง เท่าเทียมกับผู้สมัครอบรมใหม่

                     2. กรณีไม่สามารถเข้าทดสอบความรู้ตามที่กำหนด กรุณาทำหนังสือขอเลื่อนทดสอบความรู้ เพื่อเข้าทดสอบความรู้พร้อมรุ่นต่อไปตามกำหนด โดยจดหมายขอเลื่อนฯนั้นจะมีระยะเวลา 365 วัน นับจากวันที่อบรมของแต่ละรุ่นเท่านั้น

ติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันอาคารเขียวไทย 248/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 (ซอย17) ถนนพระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02-3183358, 088-7600118 E-mail: tgbitrees@gmail.com

หมายเหตุ *** ของดการรับเงินโอนแบบข้ามวัน เพราะมียอดเข้าวันและเวลาไม่ตรงกับหลักฐานการโอน จึงไม่สามารถตรวจเช็คได้ ***

(รับเพียง 50 ท่านเท่านั้น) กรณีมีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนด สถาบันฯ สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อน

Categories
Training

โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES ASSOCIATE NEW CONSTRUCTION รุ่นที่ 20

หลักการและเหตุผล

ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทยได้จัดทำ “คู่มือสำหรับเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงาน และสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่”  (TREES-NC) ซึ่งเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูล แนวทางปฏิบัติ สูตรการคำนวณ หรือขั้นตอนวิธีการต่างๆ เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรับการประเมินอาคารฉบับสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อย และได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการพร้อมกับการเปิดให้เจ้าของอาคารที่สนใจนำอาคารเข้าโครงการสามารถลงทะเบียนขอรับรอง มาตรฐานอาคารเขียวTREES-NC ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา เพื่อให้กิจกรรมการประเมิน และการออกแบบก่อสร้างอาคารเขียว เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง ทางสถาบันฯ จึงต้องการสร้างผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-A NC ขึ้น เนื่องจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวจะมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอาคารในไทยและให้เป็นอาคารเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานอย่าง เป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์ของการอบรม

1.     เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางวิชาชีพให้กับสถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา เจ้าของอาคาร และผู้สนใจ ได้มีความรู้ มีความเข้าใจในการออกแบบก่อสร้างอย่างไรถึงได้เป็นอาคารเขียว

2.     เพื่อส่งเสริมเรื่องการออกแบบ ก่อสร้าง และพัฒนาอาคารเขียวแบบยั่งยืน เพื่อสังคมไทย

3.     เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณสมบัติเป็นผู้ประเมินอาคารโดยผ่านเกณฑ์ การอบรม และผ่านการสอบ ตามเกณฑ์ TREES-NC และถือเป็นผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียวหรือTREES-A NC

4.     เพื่อเป็นการพัฒนาบุคคลกรที่มีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้อบรม

วิศวกร สถาปนิก ผู้รับเหมา เจ้าของอาคาร ผู้ออกแบบอาคาร ข้าราชการ และผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการ

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561

09:00 – 09:30 น.  ลงทะเบียน

09:30 – 10:15 น.  ความเป็นมาสถาบันอาคารเขียวไทย บทนำเกณฑ์TREES

10:15 – 10:45 น.  หมวดที่  1 การบริหารจัดการอาคาร

10:45 – 11:00 น.  พัก 15 นาที

11:00 – 12:00 น.  หมวดที่ 6  คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร (ส่วนที่ 1)

12:00 – 13:00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:00 น.  หมวดที่ 6  คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร (ส่วนที่ 2)

14:00 – 15:00 น.  หมวดที่ 7 การป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม

15:00 – 15:15 น.  พัก 15 นาที

15:15 – 16:45 น.  หมวดที่ 4 พลังงานและบรรยากาศ

กำหนดการ

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561

08:30 – 09:00 น.  ลงทะเบียน

09:00 – 09:45 น.  หมวดที่ 3 การประหยัดน้ำ

09:45 – 10:00 น.  พัก 15 นาที

10:00 – 11:30 น.  หมวดที่ 2  ผังบริเวณและภูมิทัศน์

11:30 – 12:00 น.  หมวดที่ 2  ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (SL 4)

12:00 – 13:00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:00 น.  หมวดที่ 5 วัสดุและทรัพยากร และ หมวดที่ 8 นวัตกรรม

14:00 – 14:30 น.  พัก 30นาที

14:30 – 16:30 น.  ทดสอบความรู้

อัตราค่าลงทะเบียน ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว และมูลนิธิฯได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ (อาษา) หรือ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)  5,350  บาท/ท่าน

สมาชิกสถาปนิก/สมาชิกสภาวิศวกร/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป         10,700  บาท/ท่าน

**มูลนิธิฯ  เสียภาษีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8)  ผู้จ่ายเงินค่าอบรมจึงมิต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามข้อ 8(2) แห่งคำสั่งอธิบดีกรมสรรพากร ที่ ทป.4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528**

การชำระเงิน (ภายในวันศุกร์ที่  7 กันยายน 2561 )

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม มูลนิธิอาคารเขียวไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา เลขที่1  40-256473-7

การยกเลิก      

1.          กรณีไม่สามารถเข้าอบรมได้ กรุณาทำหนังสือขอยกเลิกล่วงหน้า 7 วัน ก่อนอบรม เพื่อรับเงินคืนเต็มจำนวน / ทำหนังสือแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันทำการ สถาบันฯ จำเป็นต้องเก็บค่าลงทะเบียนจำนวน 

           50% ของราคา กรณีไม่เข้าอบรม สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี และไม่สามารถเปลี่ยนค่าลงทะเบียนไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆได้

2.          ขอยกเลิกการจัดอบรมกรณีมีผู้สมัครไม่ถึง 40 ท่าน โดยสถาบันฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทดสอบความรู้   

1.       กรณีทดสอบความรู้ไม่ผ่าน สถาบันฯกำหนดให้สอบความรู้(สอบแก้ตัว)ได้ 1 ครั้งเท่านั้น (อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิก 535 บาท, บุคคลทั่วไป  1,070 บาท) หากผลการสอบแก้ตัวไม่ผ่าน ขอสงวนสิทธิ์ใน

          การสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 โดยผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมโครงการต้องลงทะเบียนใหม่และเสียค่าใช้จ่ายเทียบเท่ากับการสมัครเข้าอบรม โดยมีสิทธิ์สอบแก้ตัว 1 ครั้ง เท่าเทียมกับผู้สมัครอบรมใหม่

2.      กรณีไม่สามารถเข้าทดสอบความรู้ตามที่กำหนด กรุณาทำหนังสือขอเลื่อนทดสอบความรู้ เพื่อเข้าทดสอบความรู้พร้อมรุ่นต่อไปตามกำหนด โดยจดหมายขอเลื่อนฯนั้นจะมีระยะเวลา 365 วัน นับจากวันที่

         อบรมของแต่ละรุ่นเท่านั้น

ติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันอาคารเขียวไทย 248/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 (ซอย17) ถนนพระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02-3183358, 088-7600118 E-mail: tgbitrees@gmail.com

(รับเพียง 50 ท่านเท่านั้น) กรณีมีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนด สถาบันฯ สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อน

หมายเหตุ *** ของดการรับเงินโอนแบบข้ามวัน เพราะมียอดเข้าวันและเวลาไม่ตรงกับหลักฐานการโอน จึงไม่สามารถตรวจเช็คได้ ***

Categories
Training

กำหนดทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES EB รุ่นที่ 4 (สอบแก้ตัว)

สถาบันอาคารเขียวไทย ได้กำหนดการทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES EB รุ่น 4 (สอบแก้ตัว)

ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00 -16:00 น.

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. (ซอยรามคำแหง 39)

กำหนดการ

เวลา 13:00 – 13:30 น. ลงทะเบียน

เวลา 13:30 – 15:30 น. ทดสอบความรู้

อัตราค่าลงทะเบียน  (กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561)

  *   สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ (อาษา) หรือ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)              535  บาท / ท่าน

  *   บุคคลทั่วไป                                                                                                                                 1,070  บาท / ท่าน        

วิธีการชำระเงิน

สามารถชำระเงินสดที่สถาบันอาคารเขียวไทย หรือ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม  มูลนิธิอาคารเขียวไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา   เลขที่  140-256473-7 และแนบเอกสารการโอนเข้าระบบ Payment ในเว็บไซต์ของสถาบันฯ

หมายเหตุ:    1. โปรดแสดงบัตรประชาชนกับทีมผู้คุมสอบ

                     2.  ผลการสอบแก้ตัวไม่ผ่าน สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ในการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 โดยผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมโครงการดังกล่าวต้องลงทะเบียนใหม่ และเสียค่าใช้จ่ายเทียบเท่ากับการสมัครเข้าอบรม โดยมีสิทธิ์สอบแก้ตัวอีก 1 ครั้ง เท่าเทียมกับผู้สมัครอบรมใหม่

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ 02-3183358, มือถือ 088-7600118