Categories
Annoucement CS EB NC PRE-NC TREES Uncategorized

ประกาศเปลี่ยนแปลง สเปค วัสดุและราคา ของป้ายสแตนเลสติดอาคาร

ของโครงการที่ผ่านการรับรองอาคารตามมาตรฐาน TREES

เพื่อเป็นการลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง และประหยัดทรัพยากร ตามแนวคิดหลักของมูลนิธิอาคารเขียวไทยและสถาบันอาคารเขียวไทย  

มูลนิธิอาคารเขียวไทยและสถาบันอาคารเขียวไทย จึงได้ปรับแก้สเปคของป้ายสแตนเลสติดอาคารของโครงการที่ผ่านการรับรอง เพื่อเป็นการลดการใช้วัสดุ และประหยัดทรัพยากร รวมถึงขอปรับราคาลง จาก ป้ายละ 26,000.- บาท (ไม่รวมVAT) เหลือ 15,000.- บาท(ไม่รวมVAT) เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนโครงการต่างๆอีกทางหนึ่งด้วย

จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบ

                                               ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563

มูลนิธิอาคารเขียวไทย

สถาบันอาคารเขียวไทย

Categories
Annoucement NC TREES

ประกาศ เรื่องแนวทางการทำคะแนนหมวดที่ 8 นวัตกรรมGI ไม่ใช้น้ำประปาสำหรับรดน้ำต้นไม้


วัตถุประสงค์
ลดความต้องการใช้น้ำประปาสำหรับรดน้ำต้นไม้ภายนอกอาคาร


สิ่งที่ต้องดำเนินการ
ลดปริมาณการใช้น้ำประปาสำหรับรดน้ำต้นไม้ภายนอกอาคารให้ได้อย่างน้อย 50% ของปริมาณน้ำที่ใช้รดน้ำต้นไม้ภายนอกอาคารทั้งหมด โดยเลือกใช้น้ำจากแหล่งน้ำทางเลือก ทั้งนี้โครงการต้องแสดงรายการคำนวณปริมาณการลดการใช้น้ำประปาสำหรับรดน้ำต้นไม้ให้เหมาะสม “ปริมาณน้ำที่ต้องใช้รดน้ำต้นไม้ทั้งหมด” ให้คำนวณตามวิธีของ EPA’s WaterSense water budget tool “ปริมาณน้ำทดแทนน้ำประปาที่ใช้รดน้ำต้นไม้” ให้คำนวณโดยวิศวกรงานระบบสุขาภิบาลหรือภูมิสถาปนิก

แนวทางการดำเนินการ
พิจารณาใช้น้ำจากแหล่งน้ำทางเลือก เช่น น้ำฝนจากบ่อเก็บน้ำฝน น้ำจากบ่อหน่วงน้ำฝนไหลล้น น้ำที่บำบัดแล้วจากระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำจากระบบรีไซเคิลน้ำ น้ำทิ้งจากระบบปรับอากาศ ทดแทนการใช้น้ำประปาเพื่อรดน้ำต้นไม้นอกอาคารของโครงการ

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563
สถาบันอาคารเขียวไทย