Category: Observe

กิจกรรมดูงานอาคารเอสซีจี 100 ปี

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา สถาบันอาคารเขียวไทย ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี จำกัด (มหาชน) พากลุ่มสมาชิกที่ประกอบด้วยสถาปนิก วิศวกร ผู้ออกแบบอาคาร ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของอาคาร และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 42 ท่าน เข้าเยี่ยมชมดูงานอาคารเอสซีจี 100 ปี ถนนปูนซีเมนต์ไทย เขตบางซื่อ 

Read More »

กิจกรรมเยี่ยมชมดูงานอาคารโตโยต้า ไทยเย็น

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา สถาบันอาคารเขียวไทย พากลุ่มสมาชิกจาก 2 สมาคม ประกอบด้วยสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ และสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย จำนวน 17 ท่าน เข้าเยี่ยมชม อาคารโชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์ โตโยต้า ไทยเย็น สาขาปากช่อง จ.นครราชสีมา  ด้วยความมุ่งมั่นของเจ้าของโครงการเพื่อให้เป็นให้เป็นโชว์รูมและศูนย์บริการ Eco Dealership Outlet แห่งแรกของชุมชนและโตโยต้า

Read More »

โครงการทัศนศึกษาอาคารเขียว ครั้งที่ 1/2556 โปรแกรมเยี่ยมชมดูงาน SCG สำนักงานใหญ่ อาคาร 1 – 2 และอาคาร 5

สถาบันอาคารเขียวไทย ได้จัดโครงการทัศนศึกษาอาคารเขียว ครั้งที่ 1/2556 โปรแกรมเยี่ยมชมดูงาน SCG สำนักงานใหญ่ อาคาร 1 – 2 และอาคาร 5  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมาผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการและนำชม โดย ผศ.ดร.จตุวัฒน์ วโรดมพันธ์ ที่ปรึกษา LEED AP, TREES F Aอาคาร SCG ได้มีการดำเนินตามนโยบายบริหารจัดการอาคารและปรับปรุงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน LEED-EB:OM ซึ่งเป็นมาตรฐานอาคารเขียวสำหรับอาคารใช้งานแล้ว ผ่านการบริหารจัดการอาคารตั้งแต่การดูแลภูมิสถาปัตยกรรม การทำความสะอาด คุณภาพอากาศ การเดินทางของผู้ใช้อาคาร การจัดการน้ำ และปรับปรุงงานระบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น จนอาคารทั้ง 2 แห่งสามารถผ่านการประเมินระดับ Platinum ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของ LEED-EB:OM นับเป็นอาคารหลังแรกของ ASEANจัดเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เพิ่มพูนความรู้และวิสัยทัศน์ให้กับสถาปนิก วิศวกร ผู้ประกอบการ

Read More »