Category: News & Activities

กำหนดปิดทำการสถาบันอาคารเขียวไทย และมูลนิธิอาคารเขียวไทย

รียนสมาชิก และเพื่อนๆทุกท่าน ทางสถาบันอาคารเขียวไทย และมูลนิธิอาคารเขียวไทย ขอประกาศปิดทำการเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ดังนี้ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 โดยจะเปิดทำการอีกครั้งในวันที่ 3 มกราคม 2563 เพื่อให้ทุกท่านที่จะติดต่อสอบถาม หรือประสานงานได้ทราบกำหนดการครับมีความสุขในเทศกาลปีใหม่ทุกท่านครับ  File attachment (Preview and download) ปีใหม่.jpg

Read More »

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ FUTURARC GREEN LEADERSHIP AWARD 2020

กลับมาอีกครั้ง! FUTURARC PRIZE 2020 งานประกวดออกแบบอาคารเขียว  โจทย์: รางวัล FuturArc Prize 2020 ตั้งคาถามว่าเมืองในทวีปเอเชียจะฟื้นฟูความสมดุลระหว่างมนุษย์และธรรมชาติได้อย่างไร การมีชีวิตอยู่รอดร่วมกันและการพึ่งพาระหว่างมนุษย์และธรรมชาติเป็นอย่างไรนอกเหนือจากการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและน้ำ รางวัลนี้ประเมินจากความสูญเสียจากระบบนิเวศ และ เสนอทางเลือกใหม่ๆที่จะทาให้ธรรมชาติได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบเมืองอีกครั้ง สมัครได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์  http://www.futurarcprize.com/  วันที่ปิดรับการยื่นแบบ: 30 พฤศจิกายน 2562 กลับมาอีกครั้ง! FUTURARC GREEN LEADERSHIP AWARD 2020 รางวัลผู้นำแห่งสถาปัตยกรรมการออกแบบอาคารเขียวของ FuturArc 2020 ในเอเชีย ในปี 2020 นี้ เรากำลังมองหาโครงการก่อสร้างอาคารเขียว (รวมถึง

Read More »

โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES ASSOCIATE NEW CONSTRUCTION รุ่นที่ 22

หลักการและเหตุผล ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทยได้จัดทำ “คู่มือสำหรับเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงาน และสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่”  (TREES-NC) ซึ่งเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูล แนวทางปฏิบัติ สูตรการคำนวณ หรือขั้นตอนวิธีการต่างๆ เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรับการประเมินอาคารฉบับสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อย และได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการพร้อมกับการเปิดให้เจ้าของอาคารที่สนใจนำอาคารเข้าโครงการสามารถลงทะเบียนขอรับรอง มาตรฐานอาคารเขียวTREES-NC ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา เพื่อให้กิจกรรมการประเมิน และการออกแบบก่อสร้างอาคารเขียว เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง ทางสถาบันฯ จึงต้องการสร้างผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-A NC ขึ้น เนื่องจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวจะมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอาคารในไทยและให้เป็นอาคารเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานอย่าง เป็นรูปธรรม วัตถุประสงค์ของการอบรม 1.     เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางวิชาชีพให้กับสถาปนิก

Read More »

ประกาศ เรื่องห้ามทำการเปลี่ยนแปลงเอกสารยื่นประเมินนอกเหนือจากคำแนะนำของกรรมการตรวจประเมิน

ประกาศ ห้ามทำการเปลี่ยนแปลงเอกสารยื่นประเมินนอกเหนือจากคำแนะนำของกรรมการตรวจประเมิน ยกเว้นแต่จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ***************************************************      เพื่อให้การดำเนินการตรวจประเมินเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ทางคณะกรรมการสถาบันขอกำหนดให้ผู้ตรวจประเมินที่ได้รับการตรวจประเมินในรอบแรกแล้วนั้น ห้ามทำการเปลี่ยนแปลงเอกสารตรวจประเมินนอกเหนือจากหัวข้อระบุในคำแนะนำของกรรมการตรวจประเมิน ยกเว้น ว่าจะทำการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งกรรมการตรวจประเมินให้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปนอกเหนือจากประเด็นที่ได้รับคำแนะนำ      หากกรรมการผู้ตรวจประเมินตรวจพบการเปลี่ยนแปลงในเอกสารยื่นประเมินที่นอกเหนือจากคำแนะนำของกรรมการตรวจ ทางกรรมการตรวจมีสิทธิ์ขาดที่จะไม่อนุมัติการพิจารณาในหัวข้อที่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากที่แจ้งไปในการตรวจประเมินในรอบต่อไป        จึงประกาศให้ผู้เข้าตรวจประเมินกับสถาบันอาคารเขียวไทยรับทราบเป็นการทั่วไป                                                                             ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562     

Read More »

งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการประจำปี 2562

กำหนดการ ภาคเช้า เวลา รายการเสวนา  08.15-09.00 09.15–09.45  ลงทะเบียน พิธีเปิดงานสัมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการ ประจำปี 2562 “8th TGBI Expo and Conference 2019”“Bangkok – Wellbeing – Better Living City” • นางสาวอมรรัตน์ เดชอุดมทรัพย์ ประธานจัดงาน 2019

Read More »

งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการประจำปี 2562

(ไม่มีค่าใช้จ่าย เข้าฟังสัมมนาฟรีทุกที่นั่ง ) งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการประจำปี 2562 “8th TGBI Expo 2019” วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา GH202-GH203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา จัดโดย สถาบันอาคารเขียวไทย

Read More »

งานเสวนาเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลุ่มธุรกิจด้านอาคารเขียว Thai Green Building Business Networking 2019

งานนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย  (รับจำนวนจำกัด) สถาบันอาคารเขียวไทย ขอเชิญตัวแทน ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับอาคารเขียว และผู้อุปถัมภ์กิจกรรมสถาบันอาคารเขียวไทย เข้าร่วมงานเสวนาเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลุ่มธุรกิจด้านอาคารเขียว Thai Green Building Business Networking 2019 เพื่อแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์ TREES-NC Version 2.0 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา

Read More »

ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-EB รุ่นที่ 5

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบ โครงการอบรมหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-EB รุ่นที่ 5 ***************************************************                    ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทยได้ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-EB รุ่นที่ 5  เมื่อวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาแล้วนั้น  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอาคารเขียวไทย ขอประกาศผลการสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES ASSOCIATE EXISTING BUILDING หรือ TREES-A EB ของสถาบันอาคารเขียวไทย มีรายนามดังต่อไปนี้ 1.       นางสาวกรรจิต               นาถไตรภพ 2.       นายกฤษดา                  พิมมะศรี 3.       นายจีรุฎฐ์                     ตั้งมานะกิจ 4.       นายณัฐพลัฎฐ์                รัตนมุขย์ 5.       นายวิศโรจน์                  รัตนสิทธิโรจน์ 6.       นายสราวุฒิ                   เสนะเกตุ File attachment (Preview

Read More »