Category: News & Activities

ประกาศ
เรื่อง กำหนดการ TREES NC/CS V.1.1 และ V.2.0

ประกาศเรื่อง กำหนดการ TREES NC/CS V.1.1 และ V.2.0 ทางสถาบันอาคารเขียวไทยขอยกเลิกประกาศเรื่อง กำหนดการ TREES NC/CS V.1.1 และ V.2.0 ประกาศเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา เนื่องทางสถาบันฯ จะขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาและกำหนดการขอยื่นเอกสารการตรวจเอกสารประเมินอาคาร TREES ซึ่งสถาบันฯ ได้กำหนดดังนี้ 1.การลงทะเบียนขอเข้าประเมินอาคาร

Read More »

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร Lighting pollution and mitigation solutions – สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย

หลักสูตร Lighting pollution and mitigation solutions ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2567เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารวสท. อัตราค่าสมัคร :ก่อน 2

Read More »

*หมดเขตรับสมัครโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 37

โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียวไทย TREES NC ปัจจุบัน การออกแบบ ก่อสร้าง และการพัฒนาอาคารแบบยั่งยืน หรือที่เรียกว่า “อาคารเขียว” หรือ “Green Building” ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น นอกจากเป็นการเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรทางด้านสังคมในการใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสามารถช่วยประหยัดพลังงานและรักษาทรัพยากรท้องถิ่น ลดค่าใช้จ่าย ลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว และยังเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ใช้อาคารได้อีกด้วยดังนั้น สถาบันอาคารเขียวไทย จึงมีการจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว เพื่อเป็นแนวทางให้สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของอาคาร รวมไปถึงผู้ที่สนใจทั่วไป

Read More »

ประกาศ
เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตออกแบบก่อสร้างและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

เนื่องจากมีบางโครงการมีความประสงค์จะออกแบบและก่อสร้างป้ายเองโดยมีขนาดที่ต่างจากป้ายมาตรฐานที่อาคารเขียวกำหนด สถาบันอาคารเขียวไทยภายใต้มูลนิธิอาคารเขียวไทย ขอประกาศว่า โครงการที่ต้องการขออนุญาตออกแบบก่อสร้างและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ต้องดำเนินการดังนี้ 1. ในกรณีประสงค์จะออกแบบและสั่งผลิตป้ายเองนั้น ทางบริษัทฯ จะต้องสั่งซื้อป้ายขนาดมาตรฐาน ขนาด กับทางสถาบันฯ อย่างน้อย 1 ป้าย เพื่อเป็นมาตรฐาน ในการออกแบบและผลิตป้ายเอง2. ลักษณะของป้ายต้องเหมือนกับป้ายที่สถาบันฯ กำหนดทุกประการ อาทิเช่น ฟ้อนตัวอักษร เฉดสี รูปโลโก้ และพื้นผิววัสดุ โดยสามารถขยายขนาดให้เหมาะสมกับการออกแบบได้3. ก่อนจัดทำต้องแนบแบบ

Read More »

ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES -NC รุ่น35 (สอบจริง)

ยินดีกับผู้สอบผ่านทุกท่าน สถาบันฯจะส่งผลคะแนนสอบให้แก่ผู้เข้าสอบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ที่สอบผ่านทุกท่าน ตอบกลับอีเมลเพื่อจัดทำวุฒิบัตรต่อไป

Read More »

ประกาศ อัตราค่าตรวจประเมินอาคาร TREES พื้นที่มากกว่า 100,000 ตารางเมตร

เนื่องจากข้อผิดพลาดทางเทคนิค ทำให้ประกาศดังกล่าวไม่สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ จึงขอแก้ไขลิงค์ดาวน์โหลดใหม่

Read More »

อบรมผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-NC รุ่นที่ 35

บรรยากาศ การอบรมผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-NC รุ่นที 35 เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ในครัังนี้ ได้จัดที่ ชั้น4 อาคาร วสท. รามคำแหง 39 ขอขอบคุณผู้สนับสนุน หจก. เอ็มพีพี ยูนิตี้ โปรดักส์ มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

Read More »