Category: News & Activities

อบรมผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-NC รุ่นที่ 35

บรรยากาศ การอบรมผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-NC รุ่นที 35 เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ในครัังนี้ ได้จัดที่ ชั้น4 อาคาร วสท. รามคำแหง 39 ขอขอบคุณผู้สนับสนุน หจก. เอ็มพีพี ยูนิตี้ โปรดักส์ มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

Read More »

ลงทะเบียนทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-NC รุ่นที่ 35

เปิดลงทะเบียนทดสอบความรู้ ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-NC รุ่นที่ 35 ที่มีการอบรม เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา โดยจะมีการสอบในวันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 13.00-15.30 น. ที่ ห้อง EIT1 ชั้น 4 อาคาร

Read More »

โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 36

โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียวไทย TREES NC ปัจจุบัน การออกแบบ ก่อสร้าง และการพัฒนาอาคารแบบยั่งยืน หรือที่เรียกว่า “อาคารเขียว” หรือ “Green Building” ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น นอกจากเป็นการเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรทางด้านสังคมในการใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสามารถช่วยประหยัดพลังงานและรักษาทรัพยากรท้องถิ่น ลดค่าใช้จ่าย ลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว และยังเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ใช้อาคารได้อีกด้วยดังนั้น สถาบันอาคารเขียวไทย จึงมีการจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว เพื่อเป็นแนวทางให้สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของอาคาร รวมไปถึงผู้ที่สนใจทั่วไป

Read More »

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ามาคัดเลือกในการจัดทำเกณฑ์การประเมินความยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะโครงการประเภทชุมชนเมือง (WELL-BEING CITY)

สถาบันอาคารเขียวไทย ดำเนินการภายใต้มูลนิธิอาคารเขียวไทย มีความประสงค์จัดให้มีโครงการประเภท WELL-BEING CITY เพื่อศึกษา ค้นคว้า เก็บข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ ของโครงการประเภทชุมชนเมือง เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงอาคารเขียวระดับประเทศ ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯทาง สถาบันฯ จึงได้กำหนดให้มีการจัดทำเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะโครงการประเภทชุมชนเมือง (WELL-BEING CITY) เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการลดผลกระทบของโครงการที่มีกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง ลดการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติและพลังงาน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาพที่ดีของผู้อยู่อาศัยในโครงการและชุมชนใกล้เคียงดังนั้น สถาบันอาคารเขียวไทย มีความประสงค์จะขอเชิญผู้ที่สนใจในการจัดทำเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะโครงการประเภทชุมชนเมือง (WELL-BEING CITY)

Read More »

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ามาคัดเลือกในการจัดทำคู่มือ และ Template
สำหรับ โครงการจัดทำเกณฑ์สำหรับมาตรฐาน “เป็นสุข” (SOOK Standard V 1.0)

สถาบันอาคารเขียวไทย ดำเนินการภายใต้มูลนิธิอาคารเขียวไทย มีความประสงค์ที่ต้องการให้การออกแบบอาคารนั้นไม่ใช้แค่มุ่งเน้นเรื่องของการลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันการออกแบบอาคารยังไม่เพียงพอต่อสุขภาวะของผู้ใช้อาคารทาง สถาบันฯ จึงได้มีการจัดทำเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน “เป็นสุข” (SOOK Standard V 1.0) เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ส่งเสริมสุขภาวะของผู้ใช้อาคารที่ดียิ่งขึ้น หรือ Well Being ซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ที่โลกออกแบบให้ความสำคัญต่อตัวอาคาร วัสดุ อุปกรณ์และบริบทรอบอาคาร เพื่อส่งเสริมสุขภาพ จิตใจ อารมณ์ ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และชีวอนามัยที่ดีแก่ผู้ใช้อาคารมากยิ่งขึ้นดังนั้น สถาบันอาคารเขียวไทย

Read More »

ปิดรับสมัครอบรม โครงการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 35

*** ขณะนี้มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว ติดตามการประชาสัมพันธ์การอบรมรอบถัดไปได้ทาง website และ Facebook ของสถาบันฯครับ *** โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียวไทย TREES NC ปัจจุบัน การออกแบบ ก่อสร้าง และการพัฒนาอาคารแบบยั่งยืน หรือที่เรียกว่า “อาคารเขียว” หรือ “Green Building” ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น นอกจากเป็นการเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรทางด้านสังคมในการใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสามารถช่วยประหยัดพลังงานและรักษาทรัพยากรท้องถิ่น ลดค่าใช้จ่าย ลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

Read More »