Category: TREES

ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES -NC รุ่น31(ในวันอบรม)

ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES -NC รุ่น31 อบรมและทดสอบในวันที่ 26-27/1/2566 สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่าน สามารถลงทะเบียนสอบรอบทดสอบความรู้ทางอีเมลแจ้งผลการสอบได้ครับ และสำหรับผู้ที่มีสิทธิสอบที่ประสงค์จะสอบร่วมกับรุ่นที่31 โดยสามารถแจ้งความประสงค์ ชื่อ และรุ่นที่อบรม ทางอีเมล tgbitrees@gmail.com เพื่อตรวจสอบสิทธิและลงทะเบียนสอบ การทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES -NC รุ่น31 จะจัดการสอบในวันที่ 3/3/2566 เวลา 13.30-15.30 น. ณ.

Read More »

อัพเดทแบบฟอร์ชำระค่าธรรมเนียมตอบคำถาม

หาก TREES-A หรือผู้จัดทำ-ดำเนินการจัดทำเอกสารยื่นตรวจประเมินอาคารเขียว มีความประสงค์จะใช้แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมตอบคำถามสามารถใช้แบบฟอร์มใหม่นี้ ตามลิ้งค์ดาวโหลดได้เลยครับ

Read More »

ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES -NC ย้อนหลัง รุ่นที่ 25-28

เนื่องจากการขัดข้องทางเทคนิค ทำให้ไม่ได้มีการประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-NC ตั้งแต่รุ่นที่ 25-28 จึงขอประกาศรวมกันในประกาศนี้

Read More »

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ามาคัดเลือกในการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานอาคารเป็นสุข(The SOOK Building Standard)

สถาบันอาคารเขียวไทย ดำเนินการภายใต้มูลนิธิอาคารเขียวไทย มีความต้องการที่จะจัดทำเกณฑ์มาตรฐานอาคารเป็นสุข เนื่องจากการออกแบบอาคารในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้น ได้มีการมุ่งเน้นการออกแบบอาคารเขียว ให้เป็นอาคารที่ประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันการออกแบบดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อคุณภาพอาคารและสุขภาวะที่ดีต่อผู้ใช้อาคาร คณะกรรมการสถาบันฯ จึงมีแนวคิดที่จะจัดทาเกณฑ์เพื่อส่ง เสริมสุขภาวะของผู้ที่ใช้อาคารให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการออกแบบนั้นต้องให้ความสาคัญต่อตัวอาคาร วัสดุอุปกรณ์และบริบทรอบอาคาร เพื่อส่งเสริมสุขภาพ จิตใจ อารมณ์ ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และชีวอนามัยที่ดีแก่ผู้ใช้ ซึ่งจะช่วยให้มีการพัฒนาอาคารให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกดังนั้น สถาบันอาคารเขียวไทย มีความประสงค์จะขอเชิญผู้ที่สนใจในการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานอาคารเป็นสุข ให้กับทางสถาบันฯ โดยมีราคากลางประมาณทั้งสิ้น 500,000

Read More »

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ามาคัดเลือกในการจัดทำเกณฑ์และคู่มือตามเกณฑ์การประเมินสำหรับอาคารพักอาศัย (TREES-Home)

สถาบันอาคารเขียวไทย ดำเนินการภายใต้มูลนิธิอาคารเขียวไทย มีความประสงค์ที่จะจัดทำเกณฑ์และคู่มือตามเกณฑ์การประเมินสาหรับอาคารพักอาศัย หรือ TREES-Home เนื่องจากปัจจุบันการออกแบบอาคารพักอาศัยในประเทศไทยนั้น เป็นการออกแบบอาคารประเภทที่มีจานวนยูนิตมาก และใช้พลังงานมากกว่าอาคารประเภทอาคารพาณิชย์ถึงสองเท่าทั้งนี้ สถาบันฯ จึงมีแนวคิดที่จะหาวิธี หรือ มาตรการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ผ่านมา สถาบันฯ ได้มีการจัดทาเกณฑ์และคู่มือเพื่อพัฒนาระบบรับรองอาคารพาณิชย์ที่มีการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้นำไปสู่การริเริ่มและพัฒนา “ระบบรับรองแบบบ้านประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นการดาเนินงานครั้งแรกในประเทศไทย โดยจะพิจารณาจากการใช้พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทุกด้าน ตั้งแต่ การผลิตวัสดุก่อสร้าง การขนส่งไปยังสถานที่ก่อสร้าง การใช้งานอาคาร

Read More »