Category: TREES

ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES -NC ย้อนหลัง รุ่นที่ 25-28

เนื่องจากการขัดข้องทางเทคนิค ทำให้ไม่ได้มีการประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-NC ตั้งแต่รุ่นที่ 25-28 จึงขอประกาศรวมกันในประกาศนี้

Read More »

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ามาคัดเลือกในการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานอาคารเป็นสุข(The SOOK Building Standard)

สถาบันอาคารเขียวไทย ดำเนินการภายใต้มูลนิธิอาคารเขียวไทย มีความต้องการที่จะจัดทำเกณฑ์มาตรฐานอาคารเป็นสุข เนื่องจากการออกแบบอาคารในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้น ได้มีการมุ่งเน้นการออกแบบอาคารเขียว ให้เป็นอาคารที่ประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันการออกแบบดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อคุณภาพอาคารและสุขภาวะที่ดีต่อผู้ใช้อาคาร คณะกรรมการสถาบันฯ จึงมีแนวคิดที่จะจัดทาเกณฑ์เพื่อส่ง เสริมสุขภาวะของผู้ที่ใช้อาคารให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการออกแบบนั้นต้องให้ความสาคัญต่อตัวอาคาร วัสดุอุปกรณ์และบริบทรอบอาคาร เพื่อส่งเสริมสุขภาพ จิตใจ อารมณ์ ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และชีวอนามัยที่ดีแก่ผู้ใช้ ซึ่งจะช่วยให้มีการพัฒนาอาคารให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกดังนั้น สถาบันอาคารเขียวไทย มีความประสงค์จะขอเชิญผู้ที่สนใจในการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานอาคารเป็นสุข ให้กับทางสถาบันฯ โดยมีราคากลางประมาณทั้งสิ้น 500,000

Read More »

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ามาคัดเลือกในการจัดทำเกณฑ์และคู่มือตามเกณฑ์การประเมินสำหรับอาคารพักอาศัย (TREES-Home)

สถาบันอาคารเขียวไทย ดำเนินการภายใต้มูลนิธิอาคารเขียวไทย มีความประสงค์ที่จะจัดทำเกณฑ์และคู่มือตามเกณฑ์การประเมินสาหรับอาคารพักอาศัย หรือ TREES-Home เนื่องจากปัจจุบันการออกแบบอาคารพักอาศัยในประเทศไทยนั้น เป็นการออกแบบอาคารประเภทที่มีจานวนยูนิตมาก และใช้พลังงานมากกว่าอาคารประเภทอาคารพาณิชย์ถึงสองเท่าทั้งนี้ สถาบันฯ จึงมีแนวคิดที่จะหาวิธี หรือ มาตรการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ผ่านมา สถาบันฯ ได้มีการจัดทาเกณฑ์และคู่มือเพื่อพัฒนาระบบรับรองอาคารพาณิชย์ที่มีการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้นำไปสู่การริเริ่มและพัฒนา “ระบบรับรองแบบบ้านประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นการดาเนินงานครั้งแรกในประเทศไทย โดยจะพิจารณาจากการใช้พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทุกด้าน ตั้งแต่ การผลิตวัสดุก่อสร้าง การขนส่งไปยังสถานที่ก่อสร้าง การใช้งานอาคาร

Read More »

TREES-A กรอกฟอร์มยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล

ประชาสัมพันธ์ TREES-A ทุกท่าน ให้กรอกฟอร์มยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ ของทางสถาบันฯ โดยท่านสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลตามลิงค์ นี้ https://forms.gle/1hyBPiUvdtan7Tbc6เฉพาะท่านที่ เป็น TREES-A มีใบรับรองจากทางสถาบันอาคารเขียวไทยเท่านั้น หากไม่ยินยอม ให้เข้าไปกรอกข้อมูล และเลือกว่าไม่ยินยอม หากไม่ได้รับการยินยอมจะถือว่าท่านไม่ได้ไม่ประสงค์ให้เผยแพร่ข้อมูลครับ

Read More »

โครงการอบรมหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREE -NC รุ่นที่ 27

ขณะนี้เต็มจำนวนรับสมัครแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ ท่านสามารถติดตามการอบรมรอบถัดไปหรือกิจกรรมอื่นๆจากทางสถาบันอาคารเขียวไทย ได้ทางเว็บไซต์ และ facebook ครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม tgbitrees@gmail.com

Read More »

TREES – The SOOK

TREES – The SOOK VERSION 1.0 เกณฑ์มาตรฐานอาคารเป็นสุข The SOOK Building Standard สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่ (Update แก้ไขหน้าปก และเพิ่ม Link ที่สารบัญ 8/9/2564)

Read More »

TREES – HOME

TREES – HOME VERSION 1.0 เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับ อาคารพักอาศัย สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่ (Edit แก้ไขไฟล์ดาวน์โหลด 2/9/64 13:30)

Read More »

เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย Version 2

เอกสารนี้เป็น หลักเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว ซึ่ง จัดเตรียมโดย คณะอนุกรรมการจัดทำ หลักเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว ที่มี ตัวแทนมาจากสองสมาคมฯ ดังกล่าวนั้น ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินหน้าเรื่อง อาคารเขียวในประเทศไทย อย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกนั่นเอง ซึ่ง เกณฑ์การประเมิน TREES-NC หรือ เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับการก่อสร้างและการปรับปรุงโครงการใหม่นี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่มุ่งเน้นการประเมินโครงการอาคารสาธารณะที่จะสร้างขึ้นใหม่หรือมีการปรับปรุงครั้งใหญ่ เช่น เปลี่ยนระบบปรับอากาศหรือเปลือกอาคาร เป็นต้น และในปัจจุบันสถาบันอาคารเขียวได้ออกหลักเกณฑ์สำหรับอาคารประเภทอื่น เช่น อาคารระหว่างการใช้งาน

Read More »

ประกาศเปลี่ยนแปลง สเปค วัสดุและราคา ของป้ายสแตนเลสติดอาคาร

ของโครงการที่ผ่านการรับรองอาคารตามมาตรฐาน TREES เพื่อเป็นการลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง และประหยัดทรัพยากร ตามแนวคิดหลักของมูลนิธิอาคารเขียวไทยและสถาบันอาคารเขียวไทย   มูลนิธิอาคารเขียวไทยและสถาบันอาคารเขียวไทย จึงได้ปรับแก้สเปคของป้ายสแตนเลสติดอาคารของโครงการที่ผ่านการรับรอง เพื่อเป็นการลดการใช้วัสดุ และประหยัดทรัพยากร รวมถึงขอปรับราคาลง จาก ป้ายละ 26,000.- บาท (ไม่รวมVAT) เหลือ 15,000.- บาท(ไม่รวมVAT) เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนโครงการต่างๆอีกทางหนึ่งด้วย จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบ                           

Read More »