Category: TREES

อัพเดทแบบฟอร์ชำระค่าธรรมเนียมตอบคำถาม

หาก TREES-A หรือผู้จัดทำ-ดำเนินการจัดทำเอกสารยื่นตรวจประเมินอาคารเขียว มีความประสงค์จะใช้แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมตอบคำถามสามารถใช้แบบฟอร์มใหม่นี้ ตามลิ้งค์ดาวโหลดได้เลยครับ

Read More »

ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES -NC ย้อนหลัง รุ่นที่ 25-28

เนื่องจากการขัดข้องทางเทคนิค ทำให้ไม่ได้มีการประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-NC ตั้งแต่รุ่นที่ 25-28 จึงขอประกาศรวมกันในประกาศนี้

Read More »

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ามาคัดเลือกในการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานอาคารเป็นสุข(The SOOK Building Standard)

สถาบันอาคารเขียวไทย ดำเนินการภายใต้มูลนิธิอาคารเขียวไทย มีความต้องการที่จะจัดทำเกณฑ์มาตรฐานอาคารเป็นสุข เนื่องจากการออกแบบอาคารในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้น ได้มีการมุ่งเน้นการออกแบบอาคารเขียว ให้เป็นอาคารที่ประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันการออกแบบดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อคุณภาพอาคารและสุขภาวะที่ดีต่อผู้ใช้อาคาร คณะกรรมการสถาบันฯ จึงมีแนวคิดที่จะจัดทาเกณฑ์เพื่อส่ง เสริมสุขภาวะของผู้ที่ใช้อาคารให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการออกแบบนั้นต้องให้ความสาคัญต่อตัวอาคาร วัสดุอุปกรณ์และบริบทรอบอาคาร เพื่อส่งเสริมสุขภาพ จิตใจ อารมณ์ ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และชีวอนามัยที่ดีแก่ผู้ใช้ ซึ่งจะช่วยให้มีการพัฒนาอาคารให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกดังนั้น สถาบันอาคารเขียวไทย มีความประสงค์จะขอเชิญผู้ที่สนใจในการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานอาคารเป็นสุข ให้กับทางสถาบันฯ โดยมีราคากลางประมาณทั้งสิ้น 500,000

Read More »

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ามาคัดเลือกในการจัดทำเกณฑ์และคู่มือตามเกณฑ์การประเมินสำหรับอาคารพักอาศัย (TREES-Home)

สถาบันอาคารเขียวไทย ดำเนินการภายใต้มูลนิธิอาคารเขียวไทย มีความประสงค์ที่จะจัดทำเกณฑ์และคู่มือตามเกณฑ์การประเมินสาหรับอาคารพักอาศัย หรือ TREES-Home เนื่องจากปัจจุบันการออกแบบอาคารพักอาศัยในประเทศไทยนั้น เป็นการออกแบบอาคารประเภทที่มีจานวนยูนิตมาก และใช้พลังงานมากกว่าอาคารประเภทอาคารพาณิชย์ถึงสองเท่าทั้งนี้ สถาบันฯ จึงมีแนวคิดที่จะหาวิธี หรือ มาตรการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ผ่านมา สถาบันฯ ได้มีการจัดทาเกณฑ์และคู่มือเพื่อพัฒนาระบบรับรองอาคารพาณิชย์ที่มีการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้นำไปสู่การริเริ่มและพัฒนา “ระบบรับรองแบบบ้านประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นการดาเนินงานครั้งแรกในประเทศไทย โดยจะพิจารณาจากการใช้พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทุกด้าน ตั้งแต่ การผลิตวัสดุก่อสร้าง การขนส่งไปยังสถานที่ก่อสร้าง การใช้งานอาคาร

Read More »

TREES-A กรอกฟอร์มยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล

ประชาสัมพันธ์ TREES-A ทุกท่าน ให้กรอกฟอร์มยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ ของทางสถาบันฯ โดยท่านสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลตามลิงค์ นี้ https://forms.gle/1hyBPiUvdtan7Tbc6เฉพาะท่านที่ เป็น TREES-A มีใบรับรองจากทางสถาบันอาคารเขียวไทยเท่านั้น หากไม่ยินยอม ให้เข้าไปกรอกข้อมูล และเลือกว่าไม่ยินยอม หากไม่ได้รับการยินยอมจะถือว่าท่านไม่ได้ไม่ประสงค์ให้เผยแพร่ข้อมูลครับ

Read More »

โครงการอบรมหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREE -NC รุ่นที่ 27

ขณะนี้เต็มจำนวนรับสมัครแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ ท่านสามารถติดตามการอบรมรอบถัดไปหรือกิจกรรมอื่นๆจากทางสถาบันอาคารเขียวไทย ได้ทางเว็บไซต์ และ facebook ครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม tgbitrees@gmail.com

Read More »

TREES – The SOOK

TREES – The SOOK VERSION 1.0 เกณฑ์มาตรฐานอาคารเป็นสุข The SOOK Building Standard สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่ (Update 3/10/2565)

Read More »