Category: TREES

ประกาศ เรื่องแนวทางการทำคะแนนหมวดที่ 8 นวัตกรรมการลดผลกระทบทางสังคมในแคมป์พักแรงงานก่อสร้างของโครงการ

ประกาศ เรื่องแนวทางการทำคะแนนหมวดที่ 8 นวัตกรรม GI การลดผลกระทบทางสังคมในแคมป์พักแรงงานก่อสร้างของโครงการ (2 คะแนน) วัตถุประสงค์ดูแลและจัดการบริหารสภาพความเป็นอยู่และการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานและเด็กที่อาศัยอยู่ในแคมป์พักแรงงานก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรอบปฏิบัติการคณะทำงานปฏิบัติการสร้างเสริมผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมหรือ Building Social Impact Initiative (BSI Initiative) ซึ่งพัฒนาโดยมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก (บ้านเด็กฯ)สิ่งที่ต้องดำเนินการ ดำเนินงานร่วมกับทีม BSI Initiative เพื่อนำกรอบปฏิบัติการภายใต้โครงการดังกล่าว ไปปรับใช้ในแคมป์พักแรงงานก่อสร้างของโครงการ ทั้งก่อนหรือระหว่างการดำเนินการก่อสร้างไปแล้วไม่เกินกว่า 40% ของโครงการ

Read More »

โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุุ่นที่ 32

โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียวไทย TREES NC ปัจจุบัน การออกแบบ ก่อสร้าง และการพัฒนาอาคารแบบยั่งยืน หรือที่เรียกว่า “อาคารเขียว” หรือ “Green Building” ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น นอกจากเป็นการเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรทางด้านสังคมในการใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสามารถช่วยประหยัดพลังงานและรักษาทรัพยากรท้องถิ่น ลดค่าใช้จ่าย ลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว และยังเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ใช้อาคารได้อีกด้วยดังนั้น สถาบันอาคารเขียวไทย จึงมีการจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว เพื่อเป็นแนวทางให้สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของอาคาร รวมไปถึงผู้ที่สนใจทั่วไป

Read More »

ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES -NC รุ่น31(ในวันอบรม)

ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES -NC รุ่น31 อบรมและทดสอบในวันที่ 26-27/1/2566 สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่าน สามารถลงทะเบียนสอบรอบทดสอบความรู้ทางอีเมลแจ้งผลการสอบได้ครับ และสำหรับผู้ที่มีสิทธิสอบที่ประสงค์จะสอบร่วมกับรุ่นที่31 โดยสามารถแจ้งความประสงค์ ชื่อ และรุ่นที่อบรม ทางอีเมล tgbitrees@gmail.com เพื่อตรวจสอบสิทธิและลงทะเบียนสอบ การทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES -NC รุ่น31 จะจัดการสอบในวันที่ 3/3/2566 เวลา 13.30-15.30 น. ณ.

Read More »

อัพเดทแบบฟอร์ชำระค่าธรรมเนียมตอบคำถาม

หาก TREES-A หรือผู้จัดทำ-ดำเนินการจัดทำเอกสารยื่นตรวจประเมินอาคารเขียว มีความประสงค์จะใช้แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมตอบคำถามสามารถใช้แบบฟอร์มใหม่นี้ ตามลิ้งค์ดาวโหลดได้เลยครับ

Read More »

ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES -NC ย้อนหลัง รุ่นที่ 25-28

เนื่องจากการขัดข้องทางเทคนิค ทำให้ไม่ได้มีการประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-NC ตั้งแต่รุ่นที่ 25-28 จึงขอประกาศรวมกันในประกาศนี้

Read More »