Category: Annoucement

TREES – The SOOK

TREES – The SOOK VERSION 1.0 เกณฑ์มาตรฐานอาคารเป็นสุข The SOOK Building Standard สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่ (Update 3/10/2565)

Read More »

TREES – HOME

TREES – HOME VERSION 1.0 เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับ อาคารพักอาศัย สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่ (Edit แก้ไขไฟล์ดาวน์โหลด 31/8/65 10:30)

Read More »

เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย Version 2

เอกสารนี้เป็น หลักเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว ซึ่งจัดเตรียมโดย คณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว ที่มีตัวแทนมาจากสองสมาคมฯ ดังกล่าวนั้น ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินหน้าเรื่องอาคารเขียวในประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกนั่นเอง ซึ่งเกณฑ์การประเมิน TREES-NC หรือ เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับการก่อสร้างและการปรับปรุงโครงการใหม่นี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่มุ่งเน้นการประเมินโครงการอาคารสาธารณะที่จะสร้างขึ้นใหม่หรือมีการปรับปรุงครั้งใหญ่ เช่น เปลี่ยนระบบปรับอากาศหรือเปลือกอาคาร เป็นต้น และในปัจจุบันสถาบันอาคารเขียวได้ออกหลักเกณฑ์สำหรับอาคารประเภทอื่น เช่น อาคารระหว่างการใช้งาน เป็นต้น เพื่อให้อาคารประเภทอื่น ๆ มีโอกาสผ่านการประเมินอาคารเขียวไทยเช่นกันเกณฑ์ TREES NC/CS

Read More »

ประกาศ เรื่อง ห้ามก่อสร้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ TREES ก่อนได้รับการอนุมัติ

เนื่องจากสถาบันอาคารเขียวไทยพบว่ามีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ว่าได้รับการประเมินอาคารเขียวไทยจากสถาบันฯ ก่อนได้รับผลการตรวจประเมิน หรือ ใช้ป้ายตราสัญลักษณ์ที่ไม่ถูกต้อง หรือ ป้ายที่ไม่ได้รับการยินยอมจากทางสถาบันฯ มาก่อน หรือ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการที่แสดงตราสัญลักษณ์ของสถาบันฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น สถาบันอาคารเขียวไทยภายใต้มูลนิธิอาคารเขียวไทย ขอประกาศว่า โครงการที่ต้องการใช้ป้ายที่มีตราสัญลักษณ์ของสถาบันอาคารเขียวไทยนั้น ต้องดำเนินการดังนี้ ตราสัญลักษณ์สถาบันอาคารเขียวไทย เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันอาคารเขียวไทย โดยสถาบันฯ ได้จดทะเบียนการค้าตราสัญลักษณ์นี้แล้ว สำหรับป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราวที่แสดงในระหว่างการก่อสร้างตามข้อกำหนดของอาคารเขียวไทยนั้น ต้องดำเนินการตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด แต่ไม่ต้องขออนุญาตจัดทำจากสถาบันฯ แต่ถ้าสถาบันฯ พบว่าการกระทำนั้นไม่ถูกต้อง

Read More »

ประกาศเปลี่ยนแปลง สเปค วัสดุและราคา ของป้ายสแตนเลสติดอาคาร

ของโครงการที่ผ่านการรับรองอาคารตามมาตรฐาน TREES เพื่อเป็นการลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง และประหยัดทรัพยากร ตามแนวคิดหลักของมูลนิธิอาคารเขียวไทยและสถาบันอาคารเขียวไทย   มูลนิธิอาคารเขียวไทยและสถาบันอาคารเขียวไทย จึงได้ปรับแก้สเปคของป้ายสแตนเลสติดอาคารของโครงการที่ผ่านการรับรอง เพื่อเป็นการลดการใช้วัสดุ และประหยัดทรัพยากร รวมถึงขอปรับราคาลง จาก ป้ายละ 26,000.- บาท (ไม่รวมVAT) เหลือ 15,000.- บาท(ไม่รวมVAT) เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนโครงการต่างๆอีกทางหนึ่งด้วย จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบ                           

Read More »

ประกาศ เรื่องแนวทางการทำคะแนนหมวดที่ 8 นวัตกรรม

GI ไม่ใช้น้ำประปาสำหรับรดน้ำต้นไม้ วัตถุประสงค์ ลดความต้องการใช้น้ำประปาสำหรับรดน้ำต้นไม้ภายนอกอาคาร สิ่งที่ต้องดำเนินการ ลดปริมาณการใช้น้ำประปาสำหรับรดน้ำต้นไม้ภายนอกอาคารให้ได้อย่างน้อย 50% ของปริมาณน้ำที่ใช้รดน้ำต้นไม้ภายนอกอาคารทั้งหมด โดยเลือกใช้น้ำจากแหล่งน้ำทางเลือก ทั้งนี้โครงการต้องแสดงรายการคำนวณปริมาณการลดการใช้น้ำประปาสำหรับรดน้ำต้นไม้ให้เหมาะสม “ปริมาณน้ำที่ต้องใช้รดน้ำต้นไม้ทั้งหมด” ให้คำนวณตามวิธีของ EPA’s WaterSense water budget tool “ปริมาณน้ำทดแทนน้ำประปาที่ใช้รดน้ำต้นไม้” ให้คำนวณโดยวิศวกรงานระบบสุขาภิบาลหรือภูมิสถาปนิก แนวทางการดำเนินการ พิจารณาใช้น้ำจากแหล่งน้ำทางเลือก เช่น น้ำฝนจากบ่อเก็บน้ำฝน น้ำจากบ่อหน่วงน้ำฝนไหลล้น น้ำที่บำบัดแล้วจากระบบบำบัดน้ำเสีย

Read More »

ขอเรียนแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการทำหนังสือเชิญและจดหมายต่างๆ เข้ามาที่ มูลนิธิอาคารเขียวไทย หรือสถาบันอาคารเขียวไทย

ประกาศ เรื่อง  ขอเรียนแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการทำหนังสือเชิญและจดหมายต่างๆ เข้ามาที่ มูลนิธิอาคารเขียวไทย หรือสถาบันอาคารเขียวไทย ************************************************** เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิอาคารเขียวไทย เป็นไปตามข้อบังคับของมูลนิธิฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากทุกภาคส่วนในการทำหนังสือเชิญ หรือจดหมายต่างๆ ทุกฉบับที่จะส่งให้ทางมูลนิธิฯ หรือสถาบันฯ โปรดทำหนังสือเรียนถึงประธานมูลนิธิอาคารเขียวไทย เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการพิจารณาที่ถูกต้องครบถ้วนต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ                                                       ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 มูลนิธิอาคารเขียวไทย File attachment

Read More »