Category: Annoucement

ประกาศ
เรื่อง กำหนดการ TREES NC/CS V.1.1 และ V.2.0

ประกาศเรื่อง กำหนดการ TREES NC/CS V.1.1 และ V.2.0 ทางสถาบันอาคารเขียวไทยขอยกเลิกประกาศเรื่อง กำหนดการ TREES NC/CS V.1.1 และ V.2.0 ประกาศเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา เนื่องทางสถาบันฯ จะขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาและกำหนดการขอยื่นเอกสารการตรวจเอกสารประเมินอาคาร TREES ซึ่งสถาบันฯ ได้กำหนดดังนี้ 1.การลงทะเบียนขอเข้าประเมินอาคาร

Read More »

ประกาศ
เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตออกแบบก่อสร้างและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

เนื่องจากมีบางโครงการมีความประสงค์จะออกแบบและก่อสร้างป้ายเองโดยมีขนาดที่ต่างจากป้ายมาตรฐานที่อาคารเขียวกำหนด สถาบันอาคารเขียวไทยภายใต้มูลนิธิอาคารเขียวไทย ขอประกาศว่า โครงการที่ต้องการขออนุญาตออกแบบก่อสร้างและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ต้องดำเนินการดังนี้ 1. ในกรณีประสงค์จะออกแบบและสั่งผลิตป้ายเองนั้น ทางบริษัทฯ จะต้องสั่งซื้อป้ายขนาดมาตรฐาน ขนาด กับทางสถาบันฯ อย่างน้อย 1 ป้าย เพื่อเป็นมาตรฐาน ในการออกแบบและผลิตป้ายเอง2. ลักษณะของป้ายต้องเหมือนกับป้ายที่สถาบันฯ กำหนดทุกประการ อาทิเช่น ฟ้อนตัวอักษร เฉดสี รูปโลโก้ และพื้นผิววัสดุ โดยสามารถขยายขนาดให้เหมาะสมกับการออกแบบได้3. ก่อนจัดทำต้องแนบแบบ

Read More »

ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES -NC รุ่น35 (สอบจริง)

ยินดีกับผู้สอบผ่านทุกท่าน สถาบันฯจะส่งผลคะแนนสอบให้แก่ผู้เข้าสอบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ที่สอบผ่านทุกท่าน ตอบกลับอีเมลเพื่อจัดทำวุฒิบัตรต่อไป

Read More »

ประกาศ อัตราค่าตรวจประเมินอาคาร TREES พื้นที่มากกว่า 100,000 ตารางเมตร

เนื่องจากข้อผิดพลาดทางเทคนิค ทำให้ประกาศดังกล่าวไม่สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ จึงขอแก้ไขลิงค์ดาวน์โหลดใหม่

Read More »

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ามาคัดเลือกในการจัดทำเกณฑ์การประเมินความยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะโครงการประเภทชุมชนเมือง (WELL-BEING CITY)

สถาบันอาคารเขียวไทย ดำเนินการภายใต้มูลนิธิอาคารเขียวไทย มีความประสงค์จัดให้มีโครงการประเภท WELL-BEING CITY เพื่อศึกษา ค้นคว้า เก็บข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ ของโครงการประเภทชุมชนเมือง เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงอาคารเขียวระดับประเทศ ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯทาง สถาบันฯ จึงได้กำหนดให้มีการจัดทำเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะโครงการประเภทชุมชนเมือง (WELL-BEING CITY) เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการลดผลกระทบของโครงการที่มีกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง ลดการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติและพลังงาน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาพที่ดีของผู้อยู่อาศัยในโครงการและชุมชนใกล้เคียงดังนั้น สถาบันอาคารเขียวไทย มีความประสงค์จะขอเชิญผู้ที่สนใจในการจัดทำเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะโครงการประเภทชุมชนเมือง (WELL-BEING CITY)

Read More »

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ามาคัดเลือกในการจัดทำคู่มือ และ Template
สำหรับ โครงการจัดทำเกณฑ์สำหรับมาตรฐาน “เป็นสุข” (SOOK Standard V 1.0)

สถาบันอาคารเขียวไทย ดำเนินการภายใต้มูลนิธิอาคารเขียวไทย มีความประสงค์ที่ต้องการให้การออกแบบอาคารนั้นไม่ใช้แค่มุ่งเน้นเรื่องของการลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันการออกแบบอาคารยังไม่เพียงพอต่อสุขภาวะของผู้ใช้อาคารทาง สถาบันฯ จึงได้มีการจัดทำเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน “เป็นสุข” (SOOK Standard V 1.0) เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ส่งเสริมสุขภาวะของผู้ใช้อาคารที่ดียิ่งขึ้น หรือ Well Being ซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ที่โลกออกแบบให้ความสำคัญต่อตัวอาคาร วัสดุ อุปกรณ์และบริบทรอบอาคาร เพื่อส่งเสริมสุขภาพ จิตใจ อารมณ์ ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และชีวอนามัยที่ดีแก่ผู้ใช้อาคารมากยิ่งขึ้นดังนั้น สถาบันอาคารเขียวไทย

Read More »