Category: Annoucement

ประกาศเปลี่ยนแปลง สเปค วัสดุและราคา ของป้ายสแตนเลสติดอาคาร

ของโครงการที่ผ่านการรับรองอาคารตามมาตรฐาน TREES เพื่อเป็นการลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง และประหยัดทรัพยากร ตามแนวคิดหลักของมูลนิธิอาคารเขียวไทยและสถาบันอาคารเขียวไทย   มูลนิธิอาคารเขียวไทยและสถาบันอาคารเขียวไทย จึงได้ปรับแก้สเปคของป้ายสแตนเลสติดอาคารของโครงการที่ผ่านการรับรอง เพื่อเป็นการลดการใช้วัสดุ และประหยัดทรัพยากร รวมถึงขอปรับราคาลง จาก ป้ายละ 26,000.- บาท (ไม่รวมVAT) เหลือ 15,000.- บาท(ไม่รวมVAT) เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนโครงการต่างๆอีกทางหนึ่งด้วย จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบ                           

Read More »

ประกาศ เรื่องแนวทางการทำคะแนนหมวดที่ 8 นวัตกรรม

GI ไม่ใช้น้ำประปาสำหรับรดน้ำต้นไม้ วัตถุประสงค์ ลดความต้องการใช้น้ำประปาสำหรับรดน้ำต้นไม้ภายนอกอาคาร สิ่งที่ต้องดำเนินการ ลดปริมาณการใช้น้ำประปาสำหรับรดน้ำต้นไม้ภายนอกอาคารให้ได้อย่างน้อย 50% ของปริมาณน้ำที่ใช้รดน้ำต้นไม้ภายนอกอาคารทั้งหมด โดยเลือกใช้น้ำจากแหล่งน้ำทางเลือก ทั้งนี้โครงการต้องแสดงรายการคำนวณปริมาณการลดการใช้น้ำประปาสำหรับรดน้ำต้นไม้ให้เหมาะสม “ปริมาณน้ำที่ต้องใช้รดน้ำต้นไม้ทั้งหมด” ให้คำนวณตามวิธีของ EPA’s WaterSense water budget tool “ปริมาณน้ำทดแทนน้ำประปาที่ใช้รดน้ำต้นไม้” ให้คำนวณโดยวิศวกรงานระบบสุขาภิบาลหรือภูมิสถาปนิก แนวทางการดำเนินการ พิจารณาใช้น้ำจากแหล่งน้ำทางเลือก เช่น น้ำฝนจากบ่อเก็บน้ำฝน น้ำจากบ่อหน่วงน้ำฝนไหลล้น น้ำที่บำบัดแล้วจากระบบบำบัดน้ำเสีย

Read More »

ขอเรียนแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการทำหนังสือเชิญและจดหมายต่างๆ เข้ามาที่ มูลนิธิอาคารเขียวไทย หรือสถาบันอาคารเขียวไทย

ประกาศ เรื่อง  ขอเรียนแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการทำหนังสือเชิญและจดหมายต่างๆ เข้ามาที่ มูลนิธิอาคารเขียวไทย หรือสถาบันอาคารเขียวไทย ************************************************** เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิอาคารเขียวไทย เป็นไปตามข้อบังคับของมูลนิธิฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากทุกภาคส่วนในการทำหนังสือเชิญ หรือจดหมายต่างๆ ทุกฉบับที่จะส่งให้ทางมูลนิธิฯ หรือสถาบันฯ โปรดทำหนังสือเรียนถึงประธานมูลนิธิอาคารเขียวไทย เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการพิจารณาที่ถูกต้องครบถ้วนต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ                                                       ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 มูลนิธิอาคารเขียวไทย File attachment

Read More »

ขอเลื่อนการอบรมผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า (COVID-19)

ประกาศ เรื่อง  ขอเลื่อนการอบรมผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า (COVID-19) ************************************************** ด้วยความห่วงใย และความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ‘COVID-19’ (ไวรัสโคโรน่า) ณ ขณะนี้ ทางสถาบันอาคารเขียวไทยขอเลื่อนการอบรมผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว รุ่นที่ 23 ซึ่งเดิมจะจัดขึ้นในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2563 ออกไปจนกว่าจะมีประกาศจากทางภาครัฐ ว่าให้สามารถจัดอบรม สัมมนา ระหว่างบุคคลต่างองกรณ์ได้ และเมื่อสามารถจัดอบรมได้จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทันที ทางสถาบันฯได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดเรื่องความปลอดภัยทางด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานทุกฝ่ายเป็นสิ่งสำคัญ และทางสถาบันฯต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา

Read More »

วันหยุดประจำปีของมูลนิธิอาคารเขียวไทย ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศ เรื่อง วันหยุดประจำปีของมูลนิธิอาคารเขียวไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 ****************************************                   มูลนิธิอาคารเขียวไทย กำหนดวันหยุดทำการมูลนิธิอาคารเขียวไทยประจำปี พ.ศ. 2563 ดังนี้ 1.         วันพุธที่                1  มกราคม  2563              วันขึ้นปีใหม่ 2.         วันจันทร์ที่          10  กุมภาพันธ์

Read More »

ขอเลื่อนการจัดงานงานสัมมนาทางวิชาการและงานแสดงนิทรรศการ ประจำปี 2563

ประกาศ เรื่อง  ขอเลื่อนการจัดงานงานสัมมนาทางวิชาการและงานแสดงนิทรรศการ ประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ************************************************** เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังอยู่ในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ในนามของมูลนิธิอาคารเขียวไทย สถาบันอาคารเขียวไทย และคณะกรรมการจัด งานฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ร่วมแสดงนิทรรศการ ผู้เข้าร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้อง ทางคณะกรรมการฯ จึงมีมติให้เลื่อนการจัดงานสัมมนาทางวิชาการและงานแสดงนิทรรศการ ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม

Read More »

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการส่งเอกสารประกอบตรวจประเมินอาคาร

ประกาศ เรื่อง  เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการส่งเอกสารประกอบตรวจประเมินอาคาร ************************************************** เนื่องด้วยปัจจุบันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับเก็บข้อมูลโดยใช้แผ่นซีดี (CD) มีความนิยมในการใช้งานน้อยลงเรื่อยๆ ทางคณะกรรมการตรวจประเมินอาคาร และทีมตรวจจึงเสนอให้เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับเก็บข้อมูลเอกสารประกอบตรวจประเมินอาคารเป็นยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ (USB Flash Drive) แทนการใช้แผ่นซีดีในปัจจุบัน ดังนั้น สถาบันอาคารเขียวไทย จึงมีความประสงค์จะให้เปลี่ยนแปลงวิธีการส่งเอกสารประกอบการยื่นตรวจจากเดิมได้กำหนดให้ “ส่งเอกสารยื่นตรวจประเมินอาคารในรูปแบบรายงาน (Paper) จำนวน 1 ชุด และ CD (รายละเอียดเหมือนกัน) จำนวน 5 ชุด” เปลี่ยนเป็น “ส่งเอกสารยื่นตรวจประเมินอาคารในรูปแบบรายงาน (Paper) จำนวน

Read More »

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการส่งเอกสารประกอบตรวจประเมินอาคาร

ประกาศ เรื่อง  ขอเลื่อนการรับเอกสารการตรวจประเมินอาคาร และส่งผลตรวจประเมินอาคาร เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ************************************************** เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของทีมตรวจประเมินอาคารไม่สามารถดำเนินการรับเอกสารการตรวจประเมินอาคาร และส่งผลตรวจประเมินอาคารให้กับโครงการได้ตามที่กำหนดไว้ (45 วันทำการ) จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ทางมูลนิธิอาคารเขียวไทย และสถาบันอาคารเขียวไทย จึงขอประกาศเลื่อนการรับเอกสารการตรวจประเมินอาคาร และส่งผลตรวจประเมินอาคารออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป                                             

Read More »

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างเกณฑ์จัดทำคู่มือเกณฑ์ Well Being City

ประกาศแต่งตั้งเรื่อง แต่งตั้งคณะทางานเกณฑ์ Well Being Cityสถาบันอาคารเขียวไทย***************************************************เพื่อให้การดำเนินการจัดทำเกณฑ์ Well Being City ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอาคารเขียวไทย จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง คณะทำงานเกณฑ์ Well Being Cityประกอบด้วยบุคคลที่มีรายนามดังต่อไปนี้1. ดร.อภิพรรณ บริสุทธิ์ ประธานอนุกรรมการร่างเกณฑ์ Well Being City2. คุณกมล ตันพิพัฒน์ อนุกรรมการร่างเกณฑ์ Well

Read More »